верификация (7)

МФ започва проверка на европроекти по ОПИК

МФ започва проверка на европроекти по ОПИК

Дойде денят за оценка на проектите по Приоритетна ос 5 („Техническа помощ“) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и на техните изпълнители. Днес правителството възложи на дирекция