регистрация (39)

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

Местата за настаняване, които се отдават под наем чрез платформи като Airbnb и Booking ще трябва да заплащат по 8 лв. на легло, за да се регистрират в общината и легално да извършват дейността си

Правителството облекчава режима на регистрация на личните стопанства

Правителството облекчава режима на регистрация на личните стопанства

Регистрацията на личните стопанства вече ще е безплатна и няма да е необходимо заявлението за регистрация да се подава лично от стопанина в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).