Излишъкът в бюджета надхвърли 2.1 млрд. лв.

Приходите растат със 7.3% спрямо предходната година

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към август 2017 г. да бъде положително в размер на 2.157 млрд. лв. (2.2 % от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните (вкл. осигурителните) приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Приходите и помощите по КФП към август 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 23.313 млрд. лв. (65.8 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 68,1 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1.525 млрд. лв. (7,3 %). Постъпленията от помощи към края на месец август са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 37.4 %.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 21.156 млрд. лв., което е 57,5 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 19.698 млрд. лв. Нарастването на разходите спрямо края на месец август 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.08.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 607.4 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г.

Към юли

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юли 2017 г. е положително в размер на 1 971,7 млн.  лв. (2,0 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 892,9 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 78,8 млн. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към юли 2017 г. са в размер на 20 477,5 млн. лв. или 57,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 236,2 млн. лв. (6,7 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 002,8 млн. лв., което представлява 60,6 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към юли 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,0 % (1 259,3 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 3 225,8 млн. лв. или 63,3 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 257,2 млн. лева. (8,7 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 8 338,6 млн. лв., което е 59,5 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към юли 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 371,6 млн. лв. (4,7 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 5 471,6 млн. лв. или 62,3 % от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 382,8 млн. лв. (7,5 %). Размерът на невъзстановения ДДС към 31.07.2017 г. е 66,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 736,1 млн. лв. (54,3 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 108,7 млн. лв. или 65,5 % от разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 702,4 млн. лв. или 70,9 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 736,0 млн. лв., което представлява 59,7 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3 % (592,6 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 596,2 млн. лв., което представлява 54,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 878,5 млн. лв. или 33,2 % от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2017 г. възлизат на 18 505,9 млн. лв., което е 50,3 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 17 269,8 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец юли 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., новото им увеличение от юли 2017 г., както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 17 342,2 млн. лв., което представлява 50,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юли 2017 г. са в размер на 16 322,8 млн. лв. (57,6 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 019,4 млн. лв. (16,4 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 604,0 млн. лв. или 73,1 % от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2017 г. от централния бюджет възлиза на 559,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв  към 31.07.2017 г. е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.


Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: излишък | приходи | разходи | Владислав Горанов | държавен бюджет

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини