Последни новини

Проект

Изследователски проект “SOLARIS - Укрепване на демократичната ангажираност чрез базирани на ценности генеративни състезателни мрежи (ГСМ)” се финансира по Програма “Хоризонт Европа”, договор за безвъзмездна помощ н. 101094665.

Период

Февруари 2023 – Януари 2026

Координатор

Университет на Утрехт

Партньори

 • Университет на Амстердам
 • Национален междууниверситетски консорциум по информатика, Италия (CINI)
 • Университет на Марибор, Словения
 • Свободен университет Мария С. Асунта, Италия
 • DEXAI, Италия
 • Университет Карлос III, Италия
 • Национална обединена прес агенция, Италия (ANSA)
 • Албански институт за международни изследвания (AIIS)
 • Министерство на вътрешните работи на Албания (AMI)
 • Европейска асоциация за гражданска наука, Германия (ECSA)
 • Университет на Ексетър (UNEXE)

Главна цел

Генеративно-състезателните мрежи (ГСМ) са клас модели на изкуствен интелект, способни да създават медийно съдържание – звук и видео – наподобяващо реалността. Въпреки че съществуват различни обещаващи области на приложение на ГСМ – като аудио-графични продукции, взаимодействия на човек-компютър, сатира, артистично креативни изразявания – техните приложения са също толкова многобройни и тревожни. Основните опасения са свързани с така наречените "deepfakes", фалшиви изображения или видеоклипове, симулиращи реални събития с изключителна прецизност. Ако бъдат обучени върху лице на човек, ГСМ могат да го направят да се движи и говори по хипер-реалистичен начин. Тази технология създава политическа заплаха, тъй като ГСМ биха могли да се използват за разпространение на фалшиви новини и дезинформация.

Това поражда сериозно предизвикателство за демократичното управление и регулации: да се подобри отговорността, прозрачността и надеждността на ГСМ. Въпреки това, ГСМ също предоставят възможности за повишаване на демократичното самосъзнание и за разширяване на активното и приобщаващото гражданство.

SOLARIS реагира на тези предизвикателства по два начина. От една страна, проектът анализира политическите рискове, свързани с тези технологии, с цел предотвратяване на отрицателни последици за демокрациите в ЕС. SOLARIS ще предложи регулаторни иновации за откриване и смекчаване на рисковете от дълбоките фалшификати (deepfakes). От друга страна, проектът оценява възможностите, създадени от ГСМ за възраждане на демократичната ангажираност на гражданите. Ще бъде създадено базирано на ценностите ГСМ съдържание, с помощта на гражданите чрез “гражданска наука”.

SOLARIS разглежда три казуса: първият цели да разбере психологическите аспекти на възприеманата достоверност на ГСМ. Вторият симулира циркулацията на заплашително ГСМ съдържание в социалните медии, за да се открият рискове и да се проектират стратегии за тяхното смекчаване.Третият създава базирано на ценности ГСМ съдържание, за да увеличи осведомеността сред гражданите за ключови глобални демократични теми (като изменението на климата, половата равнопоставеност, човешката миграция), с цел да се подобри активното и приобщаващото дигитално гражданство.

“Бранд Медия България” допринася към всички резултати и дейности по проекта, включително проучвания, доклади, дизайн и изпълнение на уеб базирания интерфейс за ГСМ, разгръщане и координация на трите казуса както в реална, така и в симулационна среда. Също така, “Бранд Медия България” е ключов партньор, отговорен за комуникацията, разпространението на резултатите и ангажирането на общността.

Този проект е финансиран от Европейския съюз. Въпреки това, изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.