Общество / Демография


Още от Демография

Кърджали вече бие София по приток на население

Кърджали вече бие София по приток на население

Данните за механичния прираст на населението за 2019 г. носят някои големи изненади. Механичният прираст отразява миграцията на хората – заселвания минус изселвания, тоест подсказва нагласите на хората

Стандартът на живот расте, но бъдещето е несигурно

Стандартът на живот расте, но бъдещето е несигурно

Публикуването на данните на НСИ за доходите и разходите на домакинствата за 2019 г. ни дават добър повод да хвърлим поглед към тяхната структура и особености в годината, която най-вероятно ще остане най-добрата