1,1% скок на производствените цени на вътрешния пазар

Увеличение на цените е регистрирано в добивната и преработващата промишленост

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април тази година е с 1.1% над равнището от предходния месец. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.3%, в преработващата промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%.

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава  при производството на тютюневи изделия - с 4.3%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.2%, и при производството на химични продукти – с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април нараства с 5.0% в сравнение със същия месец на 2011 г. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 2.0%, в преработващата промишленост  - с  4.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.9%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо април 2011 г. е отчетено при производството на  тютюневи изделия - с 8.5%, производството на химични продукти - с 6.4%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.8%. Намаление на цените  се  наблюдава  при производството  на  основни метали - с 2.3%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.8%.

Общият индекс на цените на производител през  април 2012 г. нараства с 1.5%  спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани  в добивната промишленост - с  0.2%, в преработващата промишленост - с 1.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.6%.

По-съществено  увеличение на цените в преработващата промишленост  се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 3.9%, при производството на основни метали - с 3.8%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.4%.

Общият индекс на цените на производител през  април 2012 г. се увеличава с 3.7% в сравнение със същия месец на 2011 година.

В преработващата промишленост нарастването  на цените на производител е  2.4% спрямо април 2011 година.  По-съществено увеличение е регистрирано  при  производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.9%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - със 7.2%, и при производството на  тютюневи изделия - със 7.0%, а намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 13.7%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.1%.

Коментари: 0