МФ пласира 9-месечни ДЦК за 400 млн. евро

Средната цена на книжата е 99,54 за 100 евро номинал

МФ пласира 9-месечни ДЦК за 400 млн. евро

Министерството на финансите пласира успешно емисия деветмесечни ДЦК с номинал 400 млн. евро с падеж 05.09.2015 година. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки на проведения на 03.12.2014 г. аукцион е 0,61%, а спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 0,65%. 

Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им. Средната цена, по която участниците закупиха книжата, е 99,54 за 100 евро номинал. Обемът на постъпилите поръчки възлезе на близо 861,47 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие в размер на 2,15.

Разпределението на инвеститорите на аукциона е както следва: банките придобиват 64,50% от книжата, пенсионните фондове – 26,67%, застрахователните дружества – 4,27%, договорни и гаранционни фондове – 2,60% и други инвеститори – 1,96%.

 

Коментари: 0