Точно 10% безработица през декември

Започналите първа работа са над 11 000 души

Точно 10% безработица през декември
3617 ~ 2 мин. четене

Равнището на безработица през декември 2015 г. е 10.0%, като то нараства с0.1 процентни пункта спрямо ноември. Същевременно, в сравнение с декември 2014 г., равнището на безработица се свива с 0.7 процентни пункта, съобщават от Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 328 921 безработни лица. Те се увеличават с 4 861 души спрямо ноември. В сравнение с декември 2014 г. безработните са значително по-малко – с  22 130 лица.

Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 49 886 и представляват 15.2% от всички безработни. Спрямо ноември броят им намалява със 121 лица и делът им е с 0.2 процентни пункта по-малък. В сравнение със същия месец на 2014 г. младежите до 29 г. намаляват значително – с 8 885 лица, а делът им е с 1.5 процентни пункта по-малък.     

В групата на регистрираните в бюрата по труда младежи до 29 г. се наблюдава значително намаление на броя и дела им на годишна база през последните две години от 2013 г. насам.

12 539 безработни лица са постъпили на работа през декември – с 3 849 по-малко спрямо предходния месец. Спрямо декември 2014 г. техният брой намалява с 2 662 лица.

Започналите работа на първичния пазар безработни са 11 389. Те намаляват в сравнение с ноември с 3 949 лица. Спадът на постъпилите на работа на първичния пазар през декември е обичайно явление. Спрямо декември 2014 г. обаче постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 939 лица, в потвърждение на трайната тенденция за нарастване на започналите работа безработни лица в реалната икономика на годишна база.

1 150 безработни лица са включени през декември 2015 г. в субсидирана заетост. По програми за заетост на работа са постъпили 83 лица, по схеми на ОП РЧР – 1 016 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 51 лица.

През декември търсенето на работна сила на първичния пазар на труда също намалява под влиянието на сезонния фактор. В бюрата по труда са заявени 6 674 работни места в реалната икономика, които са с 3 079 места (със 31.5%) по-малко спрямо ноември.

През декември  2015 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (1 582 места), от търговията (885 места), от държавното управление (625 места), от административните и спомагателните дейности (488 места), от хотелиерството и ресторантьорството (427 места), от финансовите и застрахователните дейности (421 места), от транспорта (389 места), от операциите с недвижими имоти (348 места), от строителството (322 места), от образованието (314 места) и др.

Подкрепи Economic.bg