20.9% ръст на оборота в сектор "Транспорт"

Намаление с 14.5% се наблюдава при "Воден транспорт"

Автор: Божидара Иванова

През първото тримесечие на 2014 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 20.9%, спрямо предходното тримесечие. Най-висок ръст е регистриран при дейностите "Сухопътен транспорт" и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта", съответно с 27.3 и 15.4%, сочат данни на НСИ. Намаление се наблюдава при "Воден транспорт" - с 14.5%.

Общият сезонно изгладен индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 3.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. Най-голямо е увеличението в "Дейности в областта на информационните технологии" - с 12.0% и "Информационни услуги" - с 6.7%. Намаление е регистрирано при дейност "Далекосъобщения" - с 2.0%.

При "Други бизнес услуги" най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран в "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" (18.7%) и "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи (10.1%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. намаление се наблюдава при "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 2.4%.

През първото тримесечие на 2014 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 11.1% в сравнение със същото тримесечие на 2013 г. Най-голямо е увеличението на дейност "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - със 17%. Намаление е регистрирано единствено при "Воден транспорт" с 46.7%.

Общият календарно изгладен индекс на оборота в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" се увеличава с 4.6% спрямо същия период на миналата година. Най-голям ръст е отчетен при дейност "Информационни услуги" - с 32.2%. Намаление се наблюдава съобщения" и "Издателска дейност", съответно с 5.9 и 0.4%.

При "Други бизнес услуги" най-голямо увеличение (25.1%) спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено в "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност". Спад е отчетен при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 2.7% и "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 1.4%.

Коментари: 0