ЕС дава 192 411,68 лв. за служителите на Летище София

Аеропортът ще изпълнява проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Летище София” ЕАД сключи договор с Агенция по заетостта, в качеството й на междинно звено, по проект „Добрата безопасност и здравето са добри за нашия бизнес”. Съгласно договора, Летище София е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Мотото на програмата е „Инвестира във вашето бъдеще”.

            Общата стойност на проекта е 284 044.68 лева. От тях 192 411.87 лева са безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 12 месеца. Целта е да се приведат условията на труд на „Летище София“ ЕАД в съответствие с актуалните изисквания и норми на европейския пазар.

 

Приоритет на дейността по проекта е повишаването на производителността и адаптивността на работещите, като основната област в която са насочени усилията е подобряване условията на труд на работното място.

           

Целева група са 1002 работници и служители на дружеството (46 % от общия числен персонал) от дирекции: „Летищно осигуряване на полетите”, „Наземно обслужване”, „Търговска”, „Транспорт и ГСМ”, „Поддръжка”, „Администрация”.

           

 Проектът, който  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, включва:             
           

Въвеждане на съвременно работно облекло и нови предпазни средства за работещите, чиято дейност е свързана с риск за здравето и безопасността.

           

Ремонт на помещенията за работещите в отделите „Автосервиз” и „Снабдяване”.

 

Анализ и оценка на трудовата дейност на дружеството, прилагане на усъвършенствани мерки, методи и процедури за превенция на риска за здравето и безопасността на работното място.

 

Дейностите по проекта ще подобрят професионалния и здравния статус на работниците и служителите, ще усъвършенстват организацията на труда, ще повишат качеството и ефективността на трудовата дейност, ще подобрят конкурентоспособността и имиджа на „Летище София” ЕАД пред обществеността и партньорите.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Летище София” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и той при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

Коментари: 0