МФ емитира 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

Общият размер на подадените поръчки достигна 115,75 млн. лв.

МФ емитира 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

Министерство на финансите (МФ) преотвори емисията 10,5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година, съобщиха от финансовото ведомство.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 година.

На проведения на 15 септември 2014 г. аукцион бяха пласирани книжа на стойност 60 млн. лв., а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3,12%, което е исторически най-ниската стойност в този матуритетен сегмент.

Отчетен е висок интерес от страна на участниците, като общият размер на подадените поръчки достига 115,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,93. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 51,67%, следвани от застрахователни дружества - 25,25% и пенсионните фондове - 23,08%.

Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от ЕС и региона: Полша (3,22%), Португалия (3,24%), Румъния (4,52%), Унгария (4,90%), Гърция (5.69%) и Турция (9,15%).

Коментари: 0