По над 10 хил. лв. за замърсяване на околната среда

Най-голямата санкция в размер на 50 хил. лв. е наложена на "Монди Стамболийски”

В рамките на контролната дейност на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите през месец април са извършени 1644 проверки, като са проверени 1 476 обекта и са дадени 1019 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Съставени са 95 акта, от които 9 за неизпълнени предписания. Издадени са 80 наказателни постановления на обща стойност 151 107 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми са наложени 22 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са 353 720 лв.

Най-голямата санкция за месеца в размер на 50 000 лв. е наложена от РИОСВ–Пловдив на "Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски за разпространение на неприятни миризми извън производствената площадка. За същото нарушение със заповед на директора на РИОСВ-Бургас е спряна дейността на предприятието за преработване и производство на концентриран животински протеин "Ависпал" ЕООД в с. Чубра, община Сунгурларе, до монтиране на очистни съоръжения.

Санкция в размер на 30 000 лв. е наложена на "ТЕЦ Свилоза" АД, гр. Свищов за това, че дружеството не е извършило калибриране на системата за собствени непрекъснати измервания съгласно нормативните изисквания.

Има наложена санкция от РИОСВ-Велико Търново за 30 000 лв. на "ЕМКО" ЕООД, гр. София, собственик на складова база за съхранение на боеприпаси за извършване на дейности с взривни вещества без издадено разрешително съгласно Закона за опазване на околната среда.

През изминалия месец са извършени контролни проверки за правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения и качеството на отпадъчните води. Продължава и постоянния контрол по спазване изискванията за управление на отпадъците.

Коментари: 0