Приходите на общото застраховане падат с 5%

"Гражданската отговорност" продължава да заема най-голям дял в портфейла на дружествата

213 294 000 лв. са записаните към края на месец февруари 2012 г. премии от застрахователите по общо застраховане, а 45 206 000 лв. – от животозастрахователите, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН).

На годишна база се отчита спад от 4.9% в общото застраховане и ръст от 8.3% в животозастраховането, като общо пазарът има спад от 2.8%.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 74.7% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки намалява на годишна база с 8.8% при ръст от 0.7% към края на февруари 2011 г.

Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 14.5% от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки нараства с 5.7% при спад от 22% към края на февруари 2011 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите - 76.4%, заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка нараства с 5.9%. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4.3% в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на февруари 2012 г., като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 36.9%.

Коментари: 0