COVID засили риска от измами при търсенето на работа в чужбина

Инспекцията по труда призовава всички български граждани да проучат фирмата, с която сключват договор предварително

COVID засили риска от измами при търсенето на работа в чужбина

Снимка: Pixabay

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Инспекцията по труда предупреждава, че рисковете от измами при търсене на работа в чужбина се увеличават допълнително от COVID кризата и свързаните с нея ограничения на придвижване. Държавната институция прави това предупреждение във връзка с активизирането на дейностите в селското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, строителството и др., които са свързани със засилване на трудовата мобилност.

Инспекцията съветва всички български граждани, които имат планове да работят в чужбина, първо да се запознаят с условията за влизане в приемащата държава, за да не останат блокирани на летището.

От какво трябва да се пазим

Според инспекцията по труда една от най-сигурните индикации за възможна измама е, когато предлагащите заетост отказват пряк контакт с търсещите работа и настояват за комуникация само онлайн или за срещи извън офис. Като причина за това изтъкват пандемията и необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки.

Независимо от начина на изпращане – дали чрез фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или чрез командироване в рамките на извършване на услуги, всички организационни дейности трябва да се извършват в регламентирана за това среда, поясняват от институцията.

Освен това от търсещите работа не следва да се изискват такси или други плащания, свързани с процедурата по изпращането им. Подобно изискване е ясен знак за измама.

Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР), подлежат на задължителна регистрация в Агенцията по заетостта, като списъците се публикуват на интернет страницата на Агенцията.

Извършването на тези дейности от фирми без регистрация е знак за възможна измама. В случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги, фирмата, която извършва командироването, трябва да развива значителна идентична дейност в България. Сключването на трудов договор с единствената цел лицето да бъде командировано в друга държава членка на ЕС е сигнал за фалшиво командироване и знак, че трудовите му и осигурителни права могат да бъдат нарушени. На единния национален уебсайт относно командироването на работници, поддържан от Инспекцията по труда, е публикуван въпросник за самооценка дали командироването има белези на фалшиво.

Също така от ИТ поясняват, че зачестяват случаите, в които фирмите посредници или ПОВР имат регистрация в друга държава членка, но те също са длъжни да обявяват номера на лицензите си в обявите за работа, които публикуват, за да бъде проверена тяхната истинност.

Работникът също има права

Независимо от начина на изпращане, работникът трябва предварително да е запознат, писмено, на български език с минималните условия на труд и заплащане в държавата, в която ще работи.

Също така при командироване условията, при които се извършва то и начина на работа, се договарят в Споразумение за изменение на договора за периода на командировката. При изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа, лицето сключва с него трудов договор на български език с ясно разписани условия на труд в предприятието ползвател, в което ще работи.

Работодателят или ПОВР поемат разходите за транспорт, а тези за настаняване могат предварително да се уговорят между страните. При използване на посредник, лицето трябва да има сключен посреднически договор с него и трудов договор с работодателя в приемащата държава, които трябва да са на български език, поясняват от Инспекцията по труда.

Ако подобни документи не бъдат представени това се счита за нарушаване правата на кандидата.

Какво представляват трудовите договори и споразуменията

В трудовите договори и в споразуменията при командироване задължително се уговарят условията на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна, (в която се полага трудът), в т.ч. размерът на основното и на допълнителните трудови възнаграждения; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размерът на заплащането им; продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивки; дните на официалните празници; размерът на платения годишен отпуск; условията за жилищно настаняване на работника или служителя; други финансови условия на командироването или изпращането посочените (пътни разходи, квартира и др.).

Коментари: 0