Норвежкият фонд подкрепя български стартъпи с 2 млн. евро

Предприятията трябва да разработват “зелени” продукти или да развиват иновации

Норвежкият фонд подкрепя български стартъпи с 2 млн. евро

Снимка: Pixabay

1040 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Норвежкият финансов механизъм (2014-2021 г.) ще отпусне 2 млн. евро грантово финансиране за български стартъпи. Безвъзмездната подкрепа ще се изплаща на предприятия, които разработват “зелени” продукти или развиват иновации, свързани с подобряване качеството на живот на възрастните или на хората с увреждания.

Кандидатите трябва да отговарят на няколко условия, първото от които е да са микро- или малко предприятие с до 49 служители. Също така то трябва да е регистрирано като юридическо лице в България в периода 18 ноември 2017 - 18 май 2021 г.

Съответното дружество не трябва да е листнато на борсата и да е разпределяло печалба. Други важни условия са фирмата да не е формирана чрез сливане и да е била икономически активна през 2020 г.

Общият бюджет на процедурата е 2 млн. евро, като отделните проекти могат да са на стойност между 6 и 94 хил. евро, 85% от които могат да бъдат предоставени безвъзмездно по програмата.

Проектите, които се подкрепят, са в две приоритетни области:

  • Иновации за зелена индустрия – с бюджет от 1.5 млн. евро за развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни "зелени" технологии, стоки, услуги или производствени процеси;
  • Технологии на благосъстоянието – с бюджет от 500 хил. евро за разработване, прилагане и инвестиране в иновативни технологии, подпомагащи възрастните хора и хората с увреждания да станат по-независими и самостоятелни; разработване на продукти, услуги и решения за посрещане на социалните и здравни предизвикателства пред застаряващото общество; разработване, прилагане и инвестиране в технологични решения, в подкрепа на персонала, който предоставя или извършва социални услуги.

Всички подкрепени разработки трябва да започнат от ниво на технологична готовност минимум 5 (TRL 5 - Технология, валидирана в релевантна среда) и в края на проекта да достигнат до ниво 8 (Завършена и сертифицирана система).

Не е задължително партньорството по изпълнението на проектите, но то може да бъде с всяко частно или публично юридическо лице от България, или Норвегия, търговско или не. Бонус при оценяването носи партньорство с организация от Норвегия, която реално допринася за целите на проекта.

Едно от изискванията на бизнес програмата е проектите да доведат до повишаване на конкурентоспособността на кандидата/икономическия растеж и до ръст както на приходите, така и на печалбата, като за целта се предоставят прогнозни изчисления.

Разходите, които се допускат, са свързани със закупуване на ново или използвано оборудване, консумативи и нематериални активи (авторски права, софтуер и др.). В това число са включени и разходите за заплати, изследователски дейности и управление на проекта, както пътните и дневните пари на персонала. Консултантските услуги (правни, обучения, сертифицирания и др.) също се включват към тях, заедно с режийните разходи.

Процедурата се откроява със своята оперативност - очаквания период за оценка на постъпилите проектни предложения е едва 2 – 3 месеца, като се планира дейностите по одобрените проекти да стартират през март 2022 г. и да бъдат завършени до края на 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 18 ноември 2021 г.

Подкрепи Economic.bg