Първа копка на пречиствателна станция за отпадни води в Банско

Проектът е на стойност 89,4 милиона лева

Първа копка на пречиствателна станция за отпадни води в Банско


Кметът на Община Банско Георги Икономов направи първа копка на проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на стойност близо 90 милиона лева. Той беше човекът, който счупи бутилката шампанско в кофата на багера и преля менче с вода с пожелание за успешен старт на строителните работи. 

Всички присъстващи си отчупиха от питката с мед. На встъпителна пресконференция, организирана от "Бранд ПР" в качеството си на изпълнител по обществена поръчка"Осъществяване на комуникация и публичност по проект "Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ", която се проведе в тържествената зала на читалище „Никола Вапцаров“ - Банско градоначалникът описа попадащите в обхвата на проекта дейности, както и предвидените парични средства.

Това е най-значимият и мащабен проект за Банско и един от най-големите в страната. Проектът е пример за взаимодействие между общинска и държавна власт, нямаше да се справим, ако не беше съдействието на експертите от МОСВ, каза Г. Икономов и допълни, че предвид съкратените срокове трябва да се работи масово. Ако се наложи и през зимния сезон. 

Той призова хората да погледнат с разбиране на неудобствата, които ще им създадат разкопаните улици и обеща като компенсация след приключване на проекта улиците да бъдат изцяло ремонтирани. От своя страна, представителят на фирмата-изпълнител Николай Калоянов консорциум ДЗЗД „Ейра“, увери, че строителството ще се изпълни навреме въпреки краткия срок на изпълнение, който е до 31.12.2014 г. 

На конференцията присъстваха Сашка Въчкова, заместник кмет на община Банско, която е и ръководител на проекта, Николай Пенчев – представител на ДЗЗД „Обединение Техническа помощ ПСОВ - Банско“, инж. Радослав Петров – представител на фирмата-надзорник „Консултантска  инженерна група“ ООД. Присъстваха още заместник кметовете на община Банско Александър Мацурев и Стойчо Баненски, служители на общинска администрация, общински съветници и др. Сред официалните гости беше и управителят на ВиК – Благоевград, Петър Тунев.

Проектът „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Банско с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води“ е на обща стойност 89 482 119,26 лева. Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда“ съфинансиран от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд. Общата цел на проекта е постигане на изискванията на директивата на съвета за пречистването на градските отпадни води. 

Това ще намали количествата на непречистените води, загубите на питейна вода и ще подобри водоснабдителните услуги. Основните дейности по проекта и необходимите финансови средства са, както следва: за проучване и проектиране, в т.ч. изготвяне на идеен проект, ПУП и проект за промяна на имотните граници са заплатени общо 70 546 лева; за строително-монтажните работи са предвидени 81 786 445 лева. 

В стойността са включени реконструкция на 34 километра канализационна мрежа, 11 км водоснабдителна, както и изграждане на нови 19,67 км канализационна и 3 км водопроводна мрежа, също и изграждането на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ). Предвидени са още корекция на коритото на река Глазне и изграждане на мост, както и изграждане на път до пречиствателната станция.

Другите дейности по проекта са доставка на машини и съоръжения, техническа помощ за организация и управление, одит и надзор.

По проект строително-монтажните работи трябва да започнат на 1 август т.г. и да приключат на 31 декември 2014 г.

След пресконференцията гостите присъстваха на стилен коктейл, организиран от община Банско.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Банско и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. 
Коментари: 0