Подобряване на бизнес климата през март

НСИ отчита повишение на индекса за трети пореден месец тази година

Подобряване на бизнес климата през март
188 ~ 2 мин. четене
През март 2015 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо предходния месец поради подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите. Това сочат данните на НСИ. Повишението е за трети пореден месец от началото на годината.Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2.3 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са по-резервирани. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Строителство. През март съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 3.6 пункта поради изместване на оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „добро” към „задоволително” (нормално за сезона). Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му въздействие. На заден план остават факторите „конкуренция в бранша” и „финансови проблеми”. По отношение на продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 1.0 пункт спрямо февруари, което се дължи на по-умерените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнес състоянието през следващите шест месеца обаче се подобряват, като и очакванията им за обема на продажбите през следващите три месеца са също по-благоприятни. Основните пречки за развитието на дейността в отрасъла остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се наблюдава намаление на неблагоприятното им влияние. Относно продажните цени в отрасъла по-голяма част от търговците очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги. През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 4.4 пункта, главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче мненията им са по-резервирани. Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното му въздействие. На второ и трето място са факторите „конкуренция в бранша” и „недостатъчно търсене“. Преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца
Коментари: 0