В НКЖИ полагаме системни усилия за подобряване на условията на труд

Особено внимание се обръща на превенцията на риска по работните места чрез оптимизиране на условията на труд

Георги Петков, ръководител Инспекция „Здраве и безопасност при работа“:

В НКЖИ полагаме системни усилия за подобряване на условията на труд

Снимка: Личен архив

Господин Петков, в края на месец август на заключителна пресконференция бе представена работата по проект „Повишаване безопасността при работа в ДП НКЖИ”. Какво показват резултатите свързани с проекта?

Ръководството на Компанията полага системни усилия за подобряване на здравословните и безопасните условия на труд.  Особено внимание се обръща на превенцията на риска по работните места чрез оптимизиране на условията на труд, предотвратяването на трудови злополуки и професионални заболявания, и подобряване здравното състояние на работещите.

Но, да се върнем към работата по проекта. Първата стъпка беше изготвянето на Анализ на състоянието на трудовата дейност на ДП НКЖИ.

Пристъпихме към анализиране на основната и спомагателна трудова дейност, използваните технологии, суровини и материали, работните помещения, показателите за трудовата дейност, условията на труд, както и управлението на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Така направения анализ показа, че в Компанията са налице системен подход за минимизиране на риска и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изградена е вътрешна организация и трайни функционални взаимоотношения между звената на поделенията.

Изградена е ясна визия за запазването на кадрите с по-висока квалификация и професионален опит. В Компанията е въведен физиологичен режими на труд и почивка, а използваното оборудване в поделенията на предприятието съответства на изискванията за безопасност и здраве при работа. На всички работници и служители от Компанията се осигуряват лични предпазни средства и работно облекло и др.

Въпреки неоспоримите постижения, които отразява анализът все пак има някои препоръки в сферата на подобряване условията на труд, по които НКЖИ продължава да работи и по програмата за 2014 г. Това са дейности по подобряване на работната среда, провеждане на обучения, както и  осъществяване на по-ефективен контрол за използване на специално работно облекло и обучение на персонала за последствията от не използването му.

Колко и какви точно работници са обхванати в реализацията на проекта?

Проектът бе фокусиран върху целева група от 3800 души, работещи в Компанията, които осъществяват трудовата си дейност на открито, при различни климатични условия и използват специално работно облекло, и оборудване.

Това са служители от експлоатационните поделения, изпълняващи различни дейности по поддържане, ремонт на жп инфраструктура, както и при възстановяване вследствие на произшествия, аварии и бедствия.

Какво е новото в тях и какво представлява новото оборудване?

Проект BG051PO001-2.3.03-0758-С0001 се осъществи с основна цел -  да допринесе за подобряване на условията на труд и повишаване безопасността в НКЖИ, чрез инвестиции в специално работно облекло и оборудване, модернизиране на технологични процеси и обучение на служителите за безопасна работа с нововъведеното оборудване.

Тъй като голяма част от работещите на открито служители на Компанията изпитваха нужди от повишаване на надеждността на облеклото, се наложи подмяна, чрез осигуряването на по-модерно специално работно облекло (водозащитен комплект: яке с качулка и панталон със сигнални елементи за по висока видимост).

Разработена беше техническа спецификация, съдържаща описание на изделието -  костюм, състоящ се от две части (яке с качулка и панталон), съобразено с техническа характеристика на вложен плат - облеклото да е с сигнален цвят оранжев и светлоотразителни елементи за висока видимост.

Чрез доставката на оборудването (полиестерни сапани), което ще се използва от жп кранове при отстраняване на последиците от произшествия по инфраструктурата, ще се намали тежкият физически труд, полаган при използването на съществуващите стоманени сапани. Полиестерните сапани са със същата товароносимост спрямо стоманените, но са много по-леки, по-безопасни и по-надеждни, изискват по-малък брой работещи за експлоатирането им.

Коментари: 0