БНБ: Износът ще намалява, инвестициите остават ниски

Кредитирането в страната ще продължи да расте, но с по-слаби темпове

Снимка: Pixabay
17:30 22.05.2019

Заради влошаването на международната икономическа ситуация чуждестранното търсене на български стоки и услуги през второто и третото тримесечие на годината ще се забави. Това прогнозира Българската народна банка (БНБ), като основните фактори за това очакване са забавянето на икономическата активност в Турция, по-лошите перспективи за икономическия растеж в някои страни от Еврозоната, както и негативните за световната търговия ефекти от продължаващите търговски конфликти в международен план.

В своя икономически преглед на първото тримесечие на 2019 г. БНБ отбелязва, че през първите месеци на годината отрицателната тенденция при индексите на международната конюнктура се е запазила и продължава да е сигнал за забавяне на световния икономически растеж. По-съществено понижение е имало при индекса PMI за сектора на промишленото производство, отколкото при този за сектора на услугите. Световната търговия също се е понижила, като на годишна база в сравнение с декември 2018 г. е отчетен спад. Годишните темпове на инфлация в глобален мащаб са се забавили в началото на годината, като това се е случило в резултат от понижението на международните цени на петрола и на някои видове храни.

БНБ отбелязва, че Европейската централна банка (ЕЦБ) и американският Федерален резерв са дали знак, че възнамеряват занапред да водят по-предпазлива парична политика. Българската финансова институция припомня, че на срещата си през първото тримесечие на годината ЕЦБ запази непроменено нулевото равнище на лихвените проценти в Еврозоната и даде сигнал, че лихвите ще останат на текущото си равнище най-малко до края на годината. Освен това бе обявена и нова поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO ІІІ), която ще стартира през септември 2019 г.

В САЩ Федералният комитет по операциите на открития пазар остави без промяна коридора за лихвения процент по федералните фондове от 2.25-2.50%. Разпространената от Комитета информация за очаквано понижение на референтния лихвен процент през периода 2019-2021 г. и за променения план как да се нормализира балансът на Федералния резерв пък сигнализираше за значително по-предпазлив подход по отношение на паричната политика. Такива са оценките на членовете на Комитета.

Прогнозираното задържане на лихвените проценти по кредитите ще подкрепя търсенето на заеми през второ и третото тримесечие на 2019 г., пише още БНБ. Депозитите на неправителствения сектор ще продължат да нарастват със сравнително високи темпове.  Факторите, които обаче ще ограничават до известна степен ръста в кредитирането, са свързани с по-ниския очакван темп на растеж на вътрешното търсене, с продължаващото изплащане от страна на правителството на отпуснатите кредити по Националната програма за енергийна ефективност и намаляването на обема на новите кредити по програмата, както и с изчерпването на еднократния ефект от включването на новата отчетна единица в обхвата на паричната статистика през второто тримесечие.

„В резултат от едновременното действие на посочените фактори очакваме кредитът за нефинансовите предприятия и домакинствата да продължи да нараства, но с по-слаби темпове от текущо наблюдаваните“, гласи прогнозата на БНБ.

Банката припомня, че през миналата година растежът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) възлезе на 3.1%, но остана по-нисък от този през 2017 г., като това се дължеше на увеличаване на отрицателния принос на нетния износ.

Според сезонно изгладените данни през четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на заетите се понижи общо в икономиката, което се дължеше на аграрния сектор и на промишлеността. Същевременно равнището на безработица продължи да се понижава и достигна 4.8%, докато работната сила намаля спрямо предходното тримесечие. Компенсацията на един нает в номинално изражение средно за икономиката нарасна с 1.7% на верижна база.

БНБ посочва, че краткосрочните  конюнктурни индикатори в началото на 2019 г. дават предимно положителни сигнали за развитието на българската икономика. „През второто и третото тримесечие на 2019 г. очакваме реалният БВП да продължи да нараства на годишна база, за което основен принос ще има вътрешното търсене. Това ще се определя главно от частното потребление и в по-малка степен от нарастване на правителствените инвестиции“, пише финансовата институция в актуалния си доклад.

Банката обаче отбелязва, че външна среда ще продължи да предизвиква несигурност и че този факт ще потиска инвестиционната активност на фирмите и ще ограничава ръста на износа. За сметка на това благодарение на увеличаването на вътрешното търсене ще доведе до ръст на вноса, а той от своя страна ще е причина за увеличаване на отрицателния принос на нетния износ за растежа на БВП спрямо края на 2018 г.

По отношение на инфлацията БНБ прогнозира, че на фона на слабото ѝ ускорение през първите два месеца на 2019 г. ръстът ѝ през второто и третото тримесечие на годината ще се забави. Определящо за това развитие ще бъде нарастването на отрицателния принос на енергийните продукти в съответствие с очакваната низходяща динамика при международните цени на петрола в евро, както и изчерпването на базови ефекти в групата на услугите.
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: БВП | износ | внос | БНБ | брутен вътрешен продукт | експорт | българска икономика | Българска народна банка | импорт | нетен БВП