30% „сключват“ устен трудов договор

Мнозинството би протестирало за по-високи заплати и вижда в парите решението на демографската криза

Автор: Стилиян Гребеничарски

На прага на Международния ден на труда от pravatami.bg представиха свое изследване за популярността и съблюдаването на трудовото законодателство в България. От него става ясно, че близо една трета от респондентите са „сключвали“ устен трудов договор, въпреки че такъв в правния мир не съществува.

Проучването е проведено в периода 14.02. – 25.04.2014 г. и обхваща над 15 хил. души, 58%, от които жени и 42% - мъже. Най-активни са били респондентите във възрастовата група 25-30 г. – 40%.

Изследването показва, че изпитателният срок е на почит, защото гарантира сигурността, както на работодателя, така и на служителя. 70% са имали изпитателен срок в трудовия си договор, а 88% не са уволнявани по време на него.

Други правила, които се радват на внимание са тези за отпуските. 85% не са принуждавани да излизат в неплатен отпуск, при 95% от майките техните права на отпуска не са нарушавани. На над 70% от анкетираните не е отказан отпуск за личен ангажимент, а едва 16% си признават, че използват „фалшиви“ болнични.

При сключване на трудов договор се извършват редица нарушения, произтичащи от широкоразпространени заблуди. Макар да е забранено копирането на личната карта извън регламентираните в закона случаи, при 84% от запитаните е било направено такова копие при сключване на трудов договор. Лишена от законово основание е и друга масова практика – изискването на свидетелство за съдимост. От 80% от анкетираните е бил изискан този документ. Повече от две трети от служителите пък извършват дейности, които не попадат в длъжностната им характеристика. Всички тези нарушения звучат смущаващо, но впечатление прави, че 41% започват работа без изобщо да влизат в правоотношение.

Над половината от запитаните са отговорили, че им сее налагало да работят по 12 часа на ден, което е грубо нарушение на Кодекса на труда, регламентиращ максимум 10 работни часа за денонощие. Редица заети пък са изложени на рискови условия на труд, включително крайно ниски санитарни условия.

При дисциплинарно наказание, работникът има право на изслушване, но 40% от претърпелите такова не са били изслушани.  Едва 20% са завеждали дело за неправомерно уволнение, а от половината от останалите 80% не намират смисъл в това. Принуждавани да прекратят договора си по взаимно съгласие са 35% от отговорилите. Над една трета от анкетираните отговарят, че не биха потърсили помощ при нарушени права.

Мнозинството от анкетираните биха протестирали за по-високи заплати и виждат разрешаването на демографския проблем през увеличаване размера на детските помощи и обезщетенията за майчинство.

Източник: pravatami.bg

Коментари: 0