БСК е против еколозите да одобряват устройствени планове

Стопанската камара е на мнение, че единствено собственици и концесионери на имоти трябва да участват, тъй като те са заинтересованите страни

Снимка: БГНЕС

140 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българската стопанска камара (БСК) е против участието на неправителствените екологични организации, в одобряването на подробните устройствени планове. Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев е изпратил писмо с позицията на камарата до министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие, както и до ресорните комисии в Народното събрание.

Бизнес организацията дава своето становище, тъй като миналата седмица правителството обяви своето намерение да промени Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изменението има за цел да позволи на неправителствените организации, осъществяващи общественополезна дейност в областта на околната среда, да участват в производството по одобряване на подробните устройствени планове.

"Заинтересовани лица в сегашната редакция на Закона за устройството на териториите - собственици и концесионери на имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на подробните устройствени планове, имат непосредствен интерес във връзка с реализация на техни имуществени права. В общия случай, неправителствените екологични организации не притежават основни качества на лица с дефинирани права на собственост", се казва в писмото, изпратено до институциите.

"Правата на обществеността, в т.ч. на засегнатата общественост и неправителствените организации, осъществяващи общественополезна дейност в областта на околната среда - за защитени територии или защитени зони по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (допълнителни разпоредби т. 24 и т. 25), са определени и се реализират при провеждането на процедурите за екологична оценка по ЗООС. Те предвиждат провеждането на обществено обсъждане на планове и програми при разписани конкретни действия и срокове за тяхното изпълнение. Издаваните по реда на ЗООС и другото приложимо екологично законодателство решения и становища по общите и подробните устройствени планове са неразделна част от процедурите по одобряване на тези планове", се казва още в текста.

От камарата смятат, че "натрупаният значителен положителен опит и практика потвърждават, че всички допуснати до този момент конкретни нарушения на екологичното законодателство, свързани с одобряването на общите и подробните устройствени планове, произтичат от липса на необходимата публичност и неприлагане на закона от страна на отговорните длъжностни лица и компетентните държавни и общински органи".

БСК смята, че вместо необосновани законови промени, влошаващи допълнително бизнес средата и инвестиционния климат, за тези и други подобни случаи следва да бъде потърсена адекватна и пълна административна и наказателна отговорност и приложена цялата строгост на закона.

Подкрепи Economic.bg