ДППИ търси фирма за драгиране на пристанището в Свищов

Документите се приемат до 17:30 ч. на 17 декември 2013 г.

592 ~ 1 мин. четене
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) е обявило обществена поръчка с предмет "Рехабилитация  за поддържане на проектните дълбочини на акваторията на пристанищен терминал Свищов". Рехабилитационните работи включват драгиране на натрупаните наносни материали в акваторията извън обсега на пристанищните кранове, съобщиха от дружеството.

Документацията за поръчката е достъпна за всички заинтересовани лица в електронен вид на официалната интернет страница на възложителя - www.bgports.bg. Документите са в раздел "Профил на купувача". Документацията е качена от датата на решението за откриване на процедурата до 17:30 ч. на 10 декември 2013 г. Съобщения и обявления за хода на процедурата ще бъдат публикувани на същия адрес.

Офертите за участие се приемат в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес гр. София, бул. "Шипченски проход", № 69, ет. 4, "Деловодство" до 17:30 ч. на 17 декември 2013 г.

Получените оферти ще бъдат отворени в 11 ч. на 18 декември 2013 г. в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" в София. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Лице за контакт - инж. Наташа Ценева, директор  на дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост", ДП "Пристанищна инфраструктура", тел: 02/807 99 37, 02/807 99 99; факс: 02/807 99 66; е-mail: [email protected]

ГЛАСУВАЙТЕ за Социално отговорната компания на 2013 г.
Подкрепи Economic.bg