Доходите на домакинствата в ЕС намаляват

Това показва представният днес от Европейската комисията преглед на социалната ситуация в страните от Евросъюза

96 ~ 2 мин. четене

Доходите на домакинствата спадат и рискът от обедняване или социално изключване нараства, особено в държавите членки от Южна и Източна Европа, включително и България, показва представният днес от Европейската комисията преглед на социалната ситуация в страните от Евросъюза.

„2012 г. беше поредната много лоша година за Европа от гледна точка на безработицата и влошаването на социалното положение“, коментира европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор. „Но нашият анализ показва до каква степен целесъобразни реформи на пазара на труда и подобрения в структурата на системите за социална сигурност могат да подобрят способността на държавите членки да устояват на икономическите удари и да улеснят по-бързото излизане от кризата.

Освен това социално-икономическото положение в Европа едва ли ще се подобри съществено през 2013 г., ако не постигнем по-голям напредък и при решаването по внушаващ доверие начин на кризата с еврото като намерим средства за така необходимите инвестиции, включително в повишаването на квалификацията на хората, съответствието на техните умение на търсенето на пазара и социалното приобщаване, и като накараме финансовите структури да работят за реалната икономика.“

Според данни от доклада, рисковете от обедняване и възможностите за избягване на бедността варират много между държавите членки. Някои групи от населението са по-силно засегнати. Младите хора, безработните жени и самотните майки са сред тези, които са най-силно застрашени от трайна бедност. Липсата на осезаем възстановителен период подложи на натиск доходите на домакинствата в повечето държави членки и увеличи рисковете от трайно социално изключване.

Реалният брутен разполагаем доход на домакинство намаля между 2009 г. и 2011 г. в две трети от държавите — членки на ЕС, за които е налична информация, като най-голям спад се отбелязва в Гърция (17 %), Испания (8 %), Кипър (7 %) и Естония и Ирландия (5 %). Тази тенденция рязко се различава от положението в скандинавските държави, Германия, Полша и Франция, където благодарение на системите за социална сигурност и по-устойчивия пазар на труда общите доходи са продължили да се увеличават по време на кризата.

Навсякъде обаче продължаващата криза увеличава рисковете от трайно социално изключване.
За да не се допусне нарастващата бедност и дългосрочното социално изключване да се превърнат в трайна тенденция, е необходимо да се разработят политики, съответстващи на специфичните обстоятелства в различните държави и на потребностите на най-рисковите групи от населението.

В началото на 2013 г. Комисията ще предложи „пакет за инвестиции в социалната област“ с насоки за държавите членки за въвеждането на адекватни, устойчиви и ефективни социални политики, които укрепват човешкия капитал и социалната сплотеност в условия на нарастващ натиск върху ресурсите на частния и държавния сектор за посрещане на предизвикателствата.

Подкрепи Economic.bg