Кабинетът одобри бюджетната прогноза до 2016 г.

Документът е разработен и съобразен изцяло с влизащият от 1 януари 2014 г. Закон за публичните финанси

108 ~ 3 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. Двата документа са първите, които са разработени и съобразени изцяло с влизащият от 1 януари 2014 г. Закон за публичните финанси. Целта на нормативния акт е широкообхватна реформа на средносрочната бюджетна рамка със засилено взаимодействие между законодателната, изпълнителната и съдебната власт и общините за провеждане на благоразумна фискална политика.

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. съдържа основните допускания, при които е разработена, прогнози за развитието на националната и световната икономика, целите на фискалната и бюджетната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси фискални правила и ограничения. В документа са заложени и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет или обобщено за група първостепенни разпоредители с бюджет и/или на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Средносрочната прогноза е разработена и в съответствие с ангажиментите по третия Европейски семестър и с т. нар. специфични препоръки на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи и Конвергентната програма на Република България. Прогнозата използва като основа пролетния макроикономически сценарий за периода 2013-2016 г., оценката на прякото въздействие на предвижданите политики върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси, бюджетните прогнози на разпоредителите с бюджет и направените оценки от Министерството на финансите. Макроикономическата прогноза, използвана при разработването на средносрочната бюджетна прогноза, се базира на допускания за основни показатели на външната среда на Европейската комисия и Министерството на финансите на България, актуални към началото на март 2013 г.

Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация. Заложената фискална позиция за периода 2014-2016 г. е дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1.3% от БВП за 2014 г., 1% от БВП за 2015 г. и 0.8% от БВП за 2016 година. Общото ниво на приходите по КФП за периода 2014-2016 г. се предвижда да бъде в рамките на 35-36% от БВП при запазване на данъчно-осигурителната политика и ефективни действия на приходните администрации за по-висока събираемост на бюджетните приходи. Разходите по КФП за 2014 г. са на ниво от 38% от БВП с оглед постигане на заложената фискална цел, без да се променя поетият ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Разходите по КФП за 2015 и 2016 г. са съответно 37.8% от БВП и 36.1% от БВП с цел осигуряване на постепенно намаляване на дефицита в средносрочен план.

Годишната актуализация на приетата от Министерския съвет Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. представлява своеобразен преглед на изпълнението на поставените цели за управление на суверенните задължения през 2012 г. Тя отчита реализираните в резултат на това промени в размера и структурата на държавния дълг в контекста на икономическите процеси, свързани с преодоляване на последиците от глобалната криза и възстановяване на българската икономика. Документът извежда и основните рискове, които следва да се имат предвид при определянето на основните насоки и приоритетните направления в областта на дълговата политика през оставащия период на действие на стратегията.

През следващите години дълговото финансиране ще бъде насочено основно към осигуряване на необходимите източници за финансиране на бюджета, рефинансиране на дълга в обращение и поддържане на законово определените нива на фискалния резерв, както и за реализиране на значими публични инфраструктурни проекти в страната. През периода 2014-2016 г. емисиите държавни ценни книжа на вътрешния и на международните капиталови пазари ще продължат да бъдат основен източник за дългово финансиране на бюджета.  

Подкрепи Economic.bg