Кабинетът приема актуализираната стратегия по заетостта

В дългосрочна перспектива ще се цели съществено повишаване на инвестирането в човешкия капитал

124 ~ 3 мин. четене

Актуализирана стратегия по заетостта на България за периода 2013-2020 г. се очаква да бъде приета на днешното правителствено заседание. Документът беше одобрен от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в края на миналата седмица.

Визията на стратегията е да бъдат осигурени условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и за повишаване на заетостта в икономиката с интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с цел повишаване на стандарта на живот и насърчаване на социалното включване.

В средносрочна перспектива (до 2015 г.) политиката ще бъде насочена към повишаване на заетостта за компенсиране на намалението по време на кризата и ограничаване на безработицата чрез разкриването на нови работни места и подобряване на услугите по заетостта.

В дългосрочна перспектива ще се цели съществено повишаване на инвестирането в човешкия капитал, осигуряване на значително по-висока и устойчива производителна заетост и интегриране на най-широк кръг от лица на пазара на труда.

В Актуализираната стратегия са определени три основни направления на действие и съответните задачи по тях. Първото е повишаване на качеството на работната сила според изискванията на работните места и за повишаване на производителността на труда. Сред основните задачи в това направление са подобряване на достъпа до образование и обучение на лицата в трудоспособна възраст, превенция на отпадането от училище и реализирането на мерки, осигуряващи "втори шанс" за включване в образование и обучение, оптимизиране на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и на учебните програми с цел придобиване на базови компетентности, необходими за успешната реализация на пазара на труда, развиване на националната системата за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила.

Второто направление е повишаване на предлагането на работна сила. Мерките, предвидени тук, са подобряване на услугите за безработните младежи чрез консултации и подкрепа относно тяхното образование и подобряване на перспективите за работа в процеса на преход от училище към заетост, изготвяне на индивидуални планове за развитие, създаване на "Виртуална служба за заетост" с цел извършване на online регистрация, информиране и консултиране, прилагане на услуги и мерки, съобразени с индивидуалните потребности и спазване на принципа за баланс между права, задължения и предоставяни услуги за активиране на неактивните лица и безработните от уязвимите групи.

Подкрепа за повишаване търсенето на работна сила е третото направление. По него се предвижда улесняване достъпа до финансиране в подкрепа на инвестициите и нуждите от оборотен капитал на малките и средните предприятия, стимулиране на външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на българските фирми на външните пазари, поддържане на национален експортен интернет портал и база данни на български предприятия с експортен потенциал, създаване на унифицирана информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и за достъп до секторна, аналитична и маркетингова информация, изграждане и функциониране на повече индустриални зони и високотехнологични паркове и т. н.

Финансирането на дейностите и мерките в Актуализираната стратегия ще бъде осигурено със средства от държавния бюджет в рамките на програмното бюджетиране на съответните институции с от оперативните програми. МТСП ще осъществява непрекъснат мониторинг относно изпълнението на целите на стратегията на база система от индикатори. Този процес ще бъде обезпечен чрез интегрираната информационна система на МТСП, статистически данни и други видове информация.

Подкрепи Economic.bg