Осигуряването на заетост вече освобождава от осигуровки

Чуждите инвеститори ще могат да получат право за пребиваване при купуване на имот за 600 хил. лв.

184 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Предприятията, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите ще могат да получават обратно осигуровките, платени за новоназначените служители за период от 24 месеца. Това предвиждат промените в закона, които бяха приети окончателно от парламента днес. Условието е фирмите да са разкрили нови работни места, които да бъдат запазени 3 години за средни и 5 години за големи предприятия.

Новата мярка ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични дейности на икономиката или в общините с безработица над средната за страната.

"Промените в закона целят стимулирането на инвестиционната активност в страната", съобщават от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Целта е да се създават допълнителни възможности за увеличение на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови високопроизводителни работни места и за повишаване на икономическата активност в общините с висока безработица.

Броят на създадените нови работни места също ще бъде критерий за сертифициране. Проекти в сектора на услугите, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, също ще могат да кандидатстват за сертификат.

С промените в закона се уреждат и условията за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни, които изпълняват инвестиционни проекти в страната. Право да кандидатства за гражданство има чужденец, който преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване на базата на извършена инвестиция не по-малка от 500 хил. лв. В предишните текстове границата беше 1 млн. лв. За право на пребиваване ще могат да кандидатстват чужденци, които купят имот за поне 600 хил. лв.

Целта е потенциалните и реалните инвеститори да имат възможност да се установят и да вложат парите си именно в нашата страна. "Това би формирало по-добра среда за привличане на чуждите инвестиции в България в сравнение с най-сериозните ни конкуренти от Европейския съюз", смятат от икономическото министерство.

Промените в закона предвиждат и оптимизиране и децентрализация на процедурите за издаване на сертификат на местно равнище. Кметовете ще могат да издават сертификати за инвестиция клас В за проекти от местно значение, както и да извършават индивидуално административно обслужване в съкратени срокове. Те ще могат да предлагат на инвеститорите без търг право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост. Общинските съвети сами ще могат да приемат наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение, като стимулите ще се предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти от клас А и Б. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.

Подкрепи Economic.bg