Отдават на концесия терминал "Видин-юг"

Максималният срок е 35 години

Правителството откри процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-юг. Максималният срок на концесията е 35 години. 

От концесионерът се изискват инвестиции в размер не по-малко от 6,1 млн. лв. без ДДС за срока на концесията. Освен това през първите десет години той трябва да вложи минимум 5 млн. лв. в пристанищния терминал.

Бъдещият инвеститор ще бъде определен чрез открита процедура, а критериите за оценка на офертата са инвестиционно предложение с относителна тежест - 30 точки, бизнес предложение с относителна тежест -15 точки, предложение за размер на фиксирана и на променлива част на годишни концесионни плащания с относителна тежест съответно- 30 точки и 25 точки.

Основната цел на концесията е чрез привличане на частния бизнес в стопанисването на терминала да се вложат инвестиции в развитието на пристанищната инфраструктура и модернизациятa на техническите съоръжения и оборудване.

С помощта на чуждите инвестиции технологията, организацията на работа и техническата осигуреност да се приведат в съответствие с европейските стандарти.

Бъдещият концесионер трябва да спомогне и за постигнето на равномерно съотношение на качество и цена на услугите предлагани от порта, които да бъдат съпоставими и конкурентни с тези на останалите пристанища от региона.

Коментари: 0