Отмениха избора на нови директори в "Слънчев бряг" АД

Според Комисията за финансов надзор гласуваните нови членове не съвпадат с обявените преди това в поканата за общо събрание

128 ~ 2 мин. четене

Комисията за финансов надзор /КФН/ отмени избора на нов Съвет на директорите на "Слънчев бряг" АД направен от извънредното общо събрание на акционерите на 23 декември 2013 г. Решението за принудителната административна мярка е подписано от зам.-председателя на комисията Николай Попов и изпратено на ръководството на дружеството, съобщават от държавното АД.

Според решението "Слънев бряг" АД  се задължава да не вписва в Търговския регистър новоизбраните членове на директорския борд. В случай, че те вече са вписани, следва да бъдат незабавно заличени от регистъра. Решението на комисията влиза в сила веднага, независимо дали е обжалвано. До откриването на нова процедура и провеждането на ново извънредно общо събрание, акционерното држество ще бъде управлявано от досегашното ръководство - запазва се старият състав на съвета на директорите, на длъжност остава и досегашният изпълнителен директор на дружеството. 

Комисията по финансов надзор е установила процедурни нарушения при избора на новия директорски състав на "Слънчев бряг" АД. Според точка втора от обявения на 19 ноември2013 г. дневен ред, за гласуване на акционерите е трябвало да бъде предложен съвет на директорите в състав: Йордан Георгиев, Евгени Мосинов, Румен Кулев, Светозара Петрова и Валентин Михалев. Събранието обаче е гласувало тригодишен мандат на друг състав, като е заменило Евгени Мосинов и Валентин Михалев с Веселин Маринов и Таня Власиаду.

Предложението за нов състав на директорския борд постъпва от представителя на Министерството на икономиката и енергетиката, който е упълномощен да представлява мажоритарния собственик на дружеството - държавата. Според КФН то е направено в нарушение на разпоредба на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, която позволява на акционери, притежаващи заедно или поотделно минимум 5% от капитала на дружеството, да предлагат нови решения по вече обявения дневен ред, но само ако представят предложенията си най-малко 15 дни преди откриването на събранието. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на промените те следва да представят списъка с новите имена и данни за тях - адрес и професионална квалификация, а също така и свидетество за съдимост и декларация по чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК. Тази информация трябва да се публикува в интернет страницата на дружеството.

Според КФН това не е направено и така е накърнено правото на акционерите за информираност и възможност за безпристрастен избор. Търговският закон дава възможност за гласуване на необявен предварително избор, но само ако на събранието присъстват всички акционери или техни представители и ако никой няма възражения срещу направените предложения. На последното общо събрание на "Слънчев бряг" АД обаче са били представени 87.78% от капитала на дружеството, е видно от протокола на събранието.

С тези мотиви Комисията за финансов надзор отменя избора на новия директорски борд на "Слънчев бряг" АД и оставя управлението на дружеството без промяна.

 

Коментари: 0