Падат лихвите за старите кредити

Райфайзенбанк намалява Стойността на банковия ресурс

Райфайзенбанк понижава стойността на банковия ресурс (СБР) за всички кредити, чиято лихва е базирана на индекса СБР. За кредити в лева стойността на банковия ресурс се намалява с 85 базисни пункта до 6.65%, а за кредити в евро намалението е със 70 базисни пункта до 5.20% годишно, съибщиха от финансовата институция. Намалението важи за всички кредити на физически лица, малки и средни предприятия, и корпоративни клиенти с лихви, базирани на Стойност на банковия ресурс  и надбавка.  

Новата по-ниска стойност на банковия ресурс за съществуващите кредити, базирани на този индекс, ще се отрази върху лихвата поетапно по падежни дати след 25 септември 2012 г. Намалението няма да окаже влияние върху лихвите по кредитите, които се формират на база индексите SOFIBOR (за кредити в лева) и EURIBOR (за кредити в евро).

Промяната на Стойността на банковия ресурс следва методиката за изчисляване на лихвите, публикувана на сайта на банката.Намалението се дължи основно на по-ниските лихви по депозитите и спада на общоприетите индекси на паричните пазари за лева и евро”, коментира Момчил Андреев, председател на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Стойността на банковия ресурс е лихвеният процент, при който банката осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката и други законоустановени разходи. Подробна информация за методологията на изчисляването на СБР може да бъде намерена на сайта на банката www.rbb.bg в секция индивидуални клиенти/ кредити /уведомления.

Коментари: 0