Само 2/3 от рециклиращите фирми имат право да работят

Според официални данни само 38 организации по оползотворяване на отпадъци, от общо 52, са подали заявление за разрешително

3773 ~ 3 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

До 14 януари 2013 г. всички организации по оползотворяване и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства трябваше да попадат заявление, с което да заявят желанието си да продължат своята дейност в съответствие със законовите изисквания. По Закона за управление на отпадъците, обаче само то не е достатъчно. В нормативната уредба е записано изискването за внасяне на банкова гаранция, която прави дейността законна. За организациите за оползотворяване на отпадъци от МПС тя е на стойност 1 000 000 лв. Банковата гаранция се предоставя за едногодишен период и се отнема при нарушение на законовите изисквания.

Според официални данни до 14 януари общо 38 организации по оползотворяване са подали заявление за разрешително. Това обаче не означава със сигурност, че са заплатили необходимата банкова гаранция. За сравнение броят им през изминалата 2012 г. е бил 52.

От общо 15 организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) през 2012 г., само 6 от тях са подали заявление за издаване на разрешение до 14 януари 2013 г.

Броят на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки се запазва от 2012 година - техният брой е 6. Също толкова колкото изминалата година ще бъдат и организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми - 5 са подали заявление за разрешително. Такъв е техният брой и през 2012 г.

8 от организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване не са подали заявление за разрешение и в момента от 13 броя през 2012 г. само 5 от тях ще продължат дейността си законно.

Организациите, които в момента могат да оползотворяват отработени масла са 5. През изминалата година броят им е бил 6.

Оползотворяването на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) ще бъде извършвано от общо 7 организации, които са заявили своето желание за разрешително. Толкова те са били и през изминалата 2012 г.

Не е ясно колко от 38-те организациите по оползотворяване, които са подали заявление за разрешително, са платили и изискваната банкова гаранция. Онези от тях, които не са я внесли, а  само са подали заявление за разрешително, в момента извършват дейността си незаконно.

Всички организации, които трябва да осигуряват оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, излезли от употреба гуми , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла, и отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, трябва да осигурят и рециклирането на суровините, с които работят. Тези, които не са заплатили необходимата банкова гаранция, така или иначе нямат интерес да го правят, защото е въпрос на време тяхното разрешително да бъде отнето. За всички останали, които са изпълнили изискванията на Закона за управление на отпадъците, това е най-важната цел, свързана с опазване на околната среда.

Рекордно високи глоби

Рекордно високи глоби предвижда Законът за управление на отпадъците за лицата, които не са си заплатили продуктовите такси в случаите, при които това се изисква. Те са задължителни когато фирмите, пускащи на пазара определени продукти като опаковки, масла, гуми, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, не членуват в организации по оползотворяване на съответните отпадъци и не изпълняват задълженията си индивидуално. В тези случаи, те трябва да заплащат продуктова такса към държавата. За нарушение на изискването санкциите са в размер от 30 000 до 500 000 лв., а при повторно нарушение са в двоен размер и достигат до 1 млн. лв.

Всички лица, пускащи на пазара батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, масла и гуми ще трябва да се регистрират и в специален публичен регистър към Изпълнителната агенция по околна среда съгласно изискванията на Законът за управление на отпадъците. Редът и условията за това се регламентират в наредбите за масово разпространени отпадъци, издавани на основание Закона за управление на отпадъците, които трябва да се приемат в шестмесечен срок от влизането му в сила, т.е. до 14 януари 2013 г. Останалите наредби, регламентиращи регистрацията на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване и масла предстои да бъдат преиздадени и обнародвани.

За фирмите, пускащи на пазара електрическо и електронно оборудване това не е ново задължение - за тях имаше аналогично задължение в досегашната нормативна уредба, но за фирмите, пускащи на пазара гуми и масла задължението е новост.

При неизпълнение на изискванията за регистрация на фирмите в съответните нормативни срокове Законът за управление на отпадъците предвижда санкция в размер е от 5 000 до 10 000 лв.

Подкрепи Economic.bg