Условията за потребителите са най-лоши у нас

На най-добри условия се радват потребителите в Люксембург, Великобритания, Дания, Австрия

През 2011 г., за втора поредна година след спада от 2009 г., в много държави от ЕС условията са се подобрили. През 2011 година подобрението в България е най-голямо в сравнение с останалите страни в европейския блок, но страната продължава да е на последно място.

Това показва пролетното издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно, публикуванo днес по повод на Европейската среща на високо равнище по въпросите на потребителите за 2012 г.

Условията за потребителите се оценяват например въз основа на доверието на потребителите в органите, търговците на дребно и потребителските организации, в безопасността на продуктите, ефективността на разрешаването на спорове и удовлетворението от разглеждането на жалби. Индексът показва също, че за потребителите пазаруването зад граница все още е затруднено в сравнение с пазаруването в собствената им страна, поради което те не могат да се ползват от по-големия избор и икономиите, от които биха могли да бъдат извлечени ползи в размер на 204 милиарда евро годишно, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

„Призовавам създателите на политиките на национално равнище и заинтересованите страни да използват резултатите от днешния доклад за изграждане на една качествена среда за потребителите. Само потребителите, които са запознати с правата си и знаят как да ги използват, могат да се възползват от пълните възможности на единния пазар, така че да се засилят иновациите и растежът, поради което е от жизненоважно значение да се създадат подходящи условия за оползотворяването на този потенциал в полза на европейската икономика, потребителите и предприятията“, заяви Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите.

Докладът за потребителите предоставя фактически данни и сигнали относно развитието на единния пазар за потребителите в ЕС от гледна точка на избора, цените и защитата на правата на потребителите. Пролетното издание („Индекс за условията за потребителите“) разглежда интегрирането на пазарите на дребно и условията за потребителите на национално ниво. Той включва индекс за условията за потребителите, изчислен въз основа на качеството на законодателната уредба по отношение на потребителите и предприятията, ефективността при разрешаването на спорове и разглеждането на жалби, доверието на потребителите в органите, търговците на дребно, рекламните агенции и потребителските организации и степента на доверие в безопасността на продуктите на пазара. Тези данни позволяват на държавите членки да измерват резултатите си във времето. Докладът се основава предимно на проучвания относно сред потребителите и търговците на дребно, данни от Евростат и информация, получена от държавите членки.


Индексът за 2011 г. показва, че условията за потребителите на национално ниво за втора поредна година са отбелязали подобрение след спада през 2009 г. На най-добри условия се радват потребителите в Люксембург, Великобритания, Дания, Австрия, Ирландия, Финландия, Холандия, Белгия, Германия, Франция и Швеция (държавите членки с резултати над средните за ЕС).

Индексът показва, че въпреки запазването на тенденцията към растеж в електронната търговия, тя до голяма степен се развива в рамките на националните граници, независимо от категоричния потенциал, който съществува по отношение на избора и икономиите в трансграничен план. Необходими са повече усилия, за да можем пълноценно да извлечем всички ползи, които произтичат от един наистина единен пазар на електронните услуги.

Потребителите могат да пазаруват по-уверено от други държави — членки на ЕС, тъй като техните опасения относно чуждестранните търговци се оказват до голяма степен неоснователни, а трансграничната електронна търговия изглежда поне толкова надеждна колкото вътрешната. Заключенията показват ключовата роля на по-ефективното информиране за съществуващите трансгранични механизми за консултации, правоприлагане и правна защита (мрежа на националните правоприлагащи органи и Европейските потребителски центрове, които предлагат безплатно съдействие и консултации на потребителите, пазаруващи в рамките на Единния пазар).

Много от потребителите не са запознати с правата си. Само 12% от респондентите на равнище ЕС са успели да дадат отговори на въпроси за правата си като потребители във връзка с гаранциите, сроковете, в които имат възможност да върнат стоката и това, което трябва да направят, ако получат стоки, които не са поръчвали. Много от предприятията не са били наясно със законовите си задължения към потребителите. Например само 27% от търговците на дребно са били наясно със срока, с който потребителите разполагат за връщането на дефектни продукти.

Все още са налице незаконни бизнес практики. От 2010 г. насам все повече потребители и търговци на дребно в ЕС са се натъквали на реклами и оферти с подвеждащ или заблуждаващ характер, или дори използващи измама, а още повече са получили стоки, които не са поръчвали.

Седем години след приемането на Директивата за нелоялните търговски практики този проблем е сериозен повод за безпокойство и трябва да се работи по-активно за неговото преодоляване. Необходимо е органите да започнат да прилагат вече съществуващите норми за защита на потребителите, по-специално уязвимите групи потребители, от подобни практики; на потребителите трябва да бъдат предоставени достатъчно права, за да ги разпознават и избягват; също така трябва да се направи необходимото, за може решаването на спорове с търговците да бъде възможно най-бързо, лесно и евтино, както в интернет пространството, така и извън него. Комисията ще разгледа начините за засилване на правоприлагането с цел да се укрепи доверието на потребителите в трансграничните трансакции. През 2012 г. те ще бъдат изложени в доклад относно изпълнението на Директивата за нелоялните търговски практики.

Коментари: 0