Болничните и майчинството с нови образци от 2015 г.

От 1 януари болничните няма да се носят в НОИ

Болничните и майчинството с нови образци от 2015 г.

Нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство влизат в сила от 1 януари 2015 г. Това съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ). От там уведомяват осигурителите и самоосигуряващите се лица, че са изменени и допълнени образците на придружително писмо и опис на документите към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обнародвани в бр.90 на ДВ от 31.10. 2014 г.

От НОИ посочват, че измененията са във връзка с въвеждането от 1 януари 2015 г. на новия ред за издаване на болничните листове и за представяне в НОИ на данните от тях и от решенията по обжалването им от органите на медицинската експертиза. 

За осигурителите и самоосигуряващите се лица вече отпада задължението да представят в териториалните поделения на НОИ болничните листове, издадени след 31 декември 2014 година. Необходимо е обаче работодателите да ги съхраняват за срок от 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени. Това се налага с оглед осъществяването на последващ контрол от компетентните органи.

С изменените образци от началото на 2015 г. в териториалните поделения на осигурителния институт ще се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение и другите необходими документи за болнични листове, издадени след 31 декември 2014 г., независимо че временната неработоспособност може да е започнала преди 1 януари 2015 година. 

Осигурителите трябва да представят с новите образци и всички заявления-декларации за изплащане на парични обезщетения, независимо от датата, от която се иска изплащане на обезщетенията.

Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г., се представят в териториалните поделения на НОИ с утвърдените за 2014 г. образци на придружително писмо и опис на документите.

Важно е да се знае, отбелязват от НОИ, че издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност", са невалидни. В тези случаи болничният лист следва да бъде анулиран от органа на медицинската експертиза, който го е издал и да се издаде нов - по образец, съгласно Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

Коментари: 0