Чуждите инвестиции изостават с 15% от миналата година

Общо постъпленията са достигнали 990 млн. евро за първите седем месеца

Чуждите инвестиции изостават с 15% от миналата година
Общата стойност на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България запървите седем месеца на годината е достигнала 990 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Изоставането спрямо същия период на 2015 г. е с близо 15%, но тази разлика вероятно ще бъде намалена при последващите няколко ревизии. Така например за полугодието годишното изоставане беше близо 20%, а след първата актуализация на данните месец по-късно разликата е по-малко от 6%.

Най-голямата част от чуждите вложения в периода януари – юли са под формата на дългови инструменти. Основно това са заеми, които компаниите майки предоставят на дъщерните си дружества в България. Средствата може да са дадени за инвестиции, но може да са ползвани и за покриване на текущи разходи.

Друга голяма част от инвестициите – 376 млн. евро, са реинвестирана печалба. Тук изоставането спрямо предходната година е голямо – над 25%. Тук влиза дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат.

Значително по-малко са инвестициите в дялов капитал, които отиват за придобиване или създаване на основен капитал, или за покупка на недвижими имоти от страна на чужденци. За жилища са платени общо 51.6 млн. евро за периода януари – юли, докато за същия период на миналата година сумата достигна 60 млн. евро.

Най-много преки инвестиции в страната за януари – юли 2016 г. са от Холандия (199.1 млн. евро, 20.2% от общия размер за периода), Люксембург (145.1 млн. евро, 14.7%) и Великобритания (128.1 млн. евро, 13%).
Коментари: 0