ЕК със седем препоръки как да се борим срещу корупцията

От Брюксел препоръчват изготвяне на пътна карта за взаимодействие между всички съответни институции

ЕК със седем препоръки как да се борим срещу корупцията

Европейската комисия (ЕК) представи своя втори за годината доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, както и по съдебната реформа, борбата с корупцията и в борбата срещу организираната престъпност.

Документът включва общо 17 препоръки към страната ни, като седем от тях са свързани с борбата срещу корупцията, тъй като България е най-корумпираната в ЕС според данни на организацията Transparency International.

Относно корупцията по високите етажи на властта ЕК препоръчва да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба. За целта трябва да се създаде ефективен орган за борба с корупцията. България също така трябва да приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията, като целта на тази реформа трябва да е укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация.

Друга препоръка в представения доклад е изготвяне на пътна карта за взаимодействие между всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, като тази карта следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост. ЕК препоръчва и създаване на механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. 

„При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията”, пише в доклада.

За справяне с корупцията в по-общ план, включително на местно равнище и по границите, Европейската комисия препоръчва:

- да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, включително върху последващите проверки, както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените пропуски;

- да бъдат въведени основани на риска мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в рамките на държавната администрация, като се черпи вдъхновение от постиженията в Министерството на вътрешните работи. Следва да бъдат продължени усилията в Министерството на вътрешните работи;

- да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по изпълнението националната стратегия за борба с корупцията за оставащата част от периода на изпълнение на стратегията.

В новия доклад за страната ни присъстват още редица препоръки, включително за осигуряване на независима съдебна власт, за подобряване на нормативната уредба и за продължаване на съдебната реформа. „Както беше отбелязано в доклада от 2017 г, политическата нестабилност през годините оказа отрицателно въздействие върху капацитета за реформа. През май встъпи в длъжност ново правителство. При наличието на новото правителство бе възобновена работата по различните направления, в които предишното правителство беше осъществявало дейност през 2016 г., което позволи на реформите да продължат с известна степен на приемственост в политиката чрез поемане на работата от предишното правителство”, гласи документът.

Като цяло ЕК по повечето точки в доклада обобщава, че страната ни е постигнала значителен напредък. „Въпреки че Комисията все още не може да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна степен на настоящия етап, тя остава на мнение, че с непрекъснато политическо лидерство и решимост за постигане на напредък в реформата, България би трябвало да може да изпълни оставащите препоръки по МСП в близко бъдеще. Комисията приканва България да предприеме необходимите действия и да изпълни всички препоръки, а към края на 2018 г. ще оцени отново постигнатия напредък”, завършва докладът.

Коментари: 0