Брюксел започна две процедури срещу България в Съда на ЕС

Брюксел започна две процедури срещу България в Съда на ЕС

Снимка: Pixabay

5124 ~ 4 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Европейската комисия започна две процедури срещу България в Съда на ЕС. Едната е за неправилно прилагане на правилата за обмяна на данните за съдимост, а другата заради неприлаганите правила относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу тези страни, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на Блока в интерес на гражданите и предприятията.

България е в обсега на Комисията по общо четири сектора, като по два от тях са задвижени мотивирани становища.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Комисията реши да започне производства за установяване на нарушение срещу Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция за това, че не са приложили правилно правилата на ЕС относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

В директивата се предвижда набор от критерии за предотвратяване на ненужно обременителните национални правила, които могат да затруднят достъпа на квалифицирани кандидати до широк спектър от професии или упражняването на тези професии от квалифицирани кандидати. Липсата на правилно прилагане на правилата на ЕС относно проверките за пропорционалност в крайна сметка би могла да постави потребителите в неблагоприятно положение под формата на прекомерни цени, да подкопае развитието на иновативните услуги или дори да доведе до недостатъчен достъп до важни услуги.

Засегнатите държави членки сега разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да им изпрати мотивирано становище.

Правосъдие

Комисията реши да започне производства за установяване на нарушение срещу България, Гърция, Кипър, Малта и Португалия поради неправилното прилагане на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост и на Съвета за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS).

Създадената през април 2012 г. система позволява обмена по електронен път между органите в целия ЕС на информацията, получена от регистрите за съдимост. Тя гарантира, че информацията се обменя между държавите от ЕС по еднакъв, бърз и съвместим начин. Системата предоставя също така на съдиите, прокурорите и другите компетентни органи лесен достъп до изчерпателна информация относно съдебното минало на засегнатите лица, включително в кои държави от ЕС лицето е било осъждано преди това. По този начин тя не позволява на нарушителите да избягат от престъпното си съдебно минало, когато се преместват от една държава — членка на ЕС, в друга.

Комисията установи проблеми в България, Гърция, Кипър, Малта и Португалия, свързани с електронната взаимосвързаност и ефективния обмен на данни от регистрите за съдимост през ECRIS, както и с уведомяването на държавата(ите) членка(и) по гражданството на извършителя за всички нови присъди и актуализации на присъди.

Друга причина за безпокойство са отговорите на искания за информация относно присъди: понякога те не са били дадени в срок, а в други случаи изобщо не са предоставяни отговори.

Петте уведомени от Комисията днес държави членки разполагат с два месеца, за да пояснят мерките, които са предприели, за да гарантират правилното прилагане на тези инструменти на практика.

Енергетика и климат

Днес Комисията реши и да изпрати мотивирани становища на България и на Словакия поради нетранспониране на Директива на ЕС от 2018/2001 за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.

С тази директива се осигурява правната рамка за развитието на енергията от възобновяеми източници във всички сектори на икономиката на ЕС и се определя задължителна цел за ЕС в областта на енергията от възобновяеми източници за 2030 г. от поне 32%. Освен това тя включва нови разпоредби, за да се даде възможност на гражданите да играят активна роля в развитието на възобновяемите енергийни източници, особено в общностите за енергия от възобновяеми източници и собственото потребление на енергия от възобновяеми източници. В нея също така се определя повишена цел от 14% за дела на възобновяемите горива в транспорта до 2030 г. и се подсилват критериите за гарантиране на устойчивост на биоенергията.

До 30 юни 2021 г. държавите членки трябваше да въведат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се приведе националното законодателство в съответствие с тази директива. Нито България, нито Словакия са информирали Комисията за разпоредбите, приети с цел съобразяване с нея. В резултат на това през юли 2021 г. и на двете държави членки бяха изпратени официални уведомителни писма, а понастоящем ще им бъдат изпратени мотивирани становища, тъй като до този момент на Комисията не са съобщени мерки за транспониране. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз по тези случаи.

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България поради:

  • неуведомяване за националните мерки за транспониране на Директивата за капиталовите изисквания V по отношение на инвестиционните посредници;
  • неуведомяване за националните изпълнителни мерки за транспониране на Директивата относно инвестиционните посредници;
  • неуведомяване за националните мерки за транспониране на Директива 2020/1504, с която се изменя Директивата за пазарите на финансови инструменти;
  • неуведомяване за изискваните национални мерки за прилагане на Директивата за преглед на европейските надзорни органи (ЕНО), с която се изменят директивите „Платежоспособност II", за пазарите на финансови инструменти и 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари.
Подкрепи Economic.bg