Фонд „Земеделие“ изплати 17.5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие

75% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% от Националния бюджет

Фонд „Земеделие“ изплати 17.5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
Държавният фонд „Земеделие“ изплати близо 17.5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11. Подпомагането е достигнало до 2800 земеделски стопани, съобщиха от институцията.

По направление „Биологично пчеларство“ от Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. и Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г. са преведени над 6.2 млн. лв.

По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ от Мярка 10 „Агроекология и климат“ и Мярка 214 „Агроекологични плащания“ са платени над 11.2 млн. лв.

Според утвърдените правила 75% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% от Националния бюджет.
Коментари: 0