11,5 млн. евро са одобрени за “озеляняване” на бизнеса у нас

Срокът за изпълнение на проектите е 30 април 2016 г.

11,5 млн. евро са одобрени за “озеляняване” на бизнеса у нас

11,5 млн. евро са одобрени за изпълнението на  32 проекта за озеленяване на бизнеса в България. Дейностите по проектите са основно разработване, внедряване, инвестиции и обучение, свързани с екологични  технологии; иновативни екологосъобразни продукти и услуги - намаляване и повторно използване на отпадъците; инициативи, свързани с енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в бизнес операции, както и повишаване на ефективността на ресурсите чрез системи и процеси на иновации.

Срокът за изпълнение на проектите е 30 април 2016 г. „Иновации в зелената индустрия“ в България  е програмна област в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants) и допринася за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и задълбочаване на двустранните взаимоотношения между България и Норвегия.

Програмен оператор е държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия”. Някои от проектите, спечелили субсидии по програмата, които могат да се похвалят с резултати по своите дейности е Черкезов ООД, който цели да повиши конкурентоспособността си чрез пречистване на отпадни води.

Проектът на Хайтек ООД има за цел да бъде въведена нова екологична технология за производство на био гориво, посредством преработката на отпадъчен дървесен материал и биомаса.

С помощта на Програма „Иновации в зелената индустрия“ ИнтерКонсулт България  ООД разработи централизирана система за производствена поддръжка базирана на състоянието "Зелен Монитор", която е те свързана с въвеждане на модерни софтуерни технологии за постигане на по-ефективна и ефикасна поддръжка на производствените машини, при намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Сред бенефициентите на програмата е и Държавно предприятие ”Фонд затворно дело”. Целта на неговия проект е създаване на зелен производствен цех, изграден на мястото за лишени от свобода в София  за производство на панелни слънчеви колектори – черни, селективни и вакуумно тръбни колектори и водни отоплителни устройства за екологично чисто производство на топлинна енергия и топла вода.  Проектът е иновативен на фирмено ниво за въвеждане на нови, зелени производствен процес и продукт. Чрез проекта лишените от свобода ще придобият нови умения, което ще им даде възможност за реализация в бъдеще.

Основната цел на проекта на Фондация за биологично земеделие "Биоселена" е енергийна ефективност и по-качествено мляко за България, намаляване на потреблението на енергия в малките  ферми за производство на мляко  чрез обучение и инсталиране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в избрани ферми.

Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството. Реализацията на бизнес възможности  за по-зелена eвропейска икономика е друг не по-малко важен резултат от изпълнението ѝ. 

Коментари: 0