Над 3.15 милиона са работещите българи

Безработните са над 206 хиляди за 2017 г., сочат данните на НСИ

Над 3.15 милиона са работещите българи
864 ~ 2 мин. четене
През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3.278 млн. души, или 71.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 2.6 процентни пункта. Това сочат данните на НСИ от наблюдението на работната сила през изминалата година.

Общият брой на заетите лица е 3.15 млн. души, или 51.9% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3.073 млн. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9%, съответно 70.6% за мъжете и 63.1% за жените. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.3%, или с 3.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 г. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 4.0 процентни пункта, а при жените - с 3.3 процентни пункта, като достига съответно 75.3 и 67.3%. 

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 58.2%. В сравнение с 2016 г. той отбелязва нарастване с 3.7 процентни пункта - с 4.2 процентни пункта при мъжете и с 3.3 пункта при жените. 

Безработните лица са 206.9 хил., от които 114.2 хил. са мъже и 92.8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 16.3%. 

Коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 6.2%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 1.1 процентни пункта, като достига съответно 6.4 и 5.9%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 12.9%, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 9.9%. В сравнение с 2016 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.3 и 2.3 процентни пункта. 

Продължително безработни (от една или повече години) са 113.8 хил., или 55.0% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.4% - съответно 3.6% за мъжете и 3.2% за жените. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 317.7 хил., от които 569.8 хил. са мъже и 747.9 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 28.7% - съответно 24.6% за мъжете и 32.9% за жените. 

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 112.2 хиляди. 

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 12.7%. 

Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.8%.
Подкрепи Economic.bg