178 несъответствия в данъчните декларации на местната власт

Сметната палата изнесе списък с тях

178 несъответствия в данъчните декларации на местната власт

Сметната палата е установила 178 несъответстващи данъчни декларации в местната власт. Одитната институция е проверила общо 959 декларации предимно на кметове и заместник-кметове на общини, председателите на общински съвети, участвали в местните избори през октомври 2015 г., както и неколцина представители на политически партии.

Според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, са длъжни да подават встъпителни и финални имуществени декларации.  Проверката на отчета на местната власт за периода от 07.11.2015 г. до 31.12.2015 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствия и одитната институция публикува списък с тях.

Проверката се основава на чл. 7 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Според него декларираните факти в подадените от задължените лица имуществени декларации се проверяват за съответствие с информацията, която подлежи на вписване, обявяване или удостоверяване в регистрите към: Националната агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по вписванията.

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото” - Резултати от НАП.

Коментари: 0