Новото оловно производство на КЦМ

Проектът е уникален и като технологична последователност няма аналог в света

Новото оловно производство на КЦМ

КЦМ 2000 Груп е модерна бизнес структура, изградена изцяло с български частен капитал. Рудодобив и преработка на минерални продукти, комплексен индустриален и стопански сервиз, технологичен инженеринг и търговия са основните сектори, в които холдингът работи.

 

Новото оловно производство е част от проекта за технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД. Той е уникален и като технологична последователност няма аналог в света. Внедрените иновативни решения са продукти с висока добавена стойност, разработени на основата на най-новите световни стандарти в областта на металургията. Чрез инвестицията от над 200 млн. лв. е създадено високоефективно и конкурентно производство на олово и сплави - двойно е намалена енергоемкостта на производството и над два пъти е повишена производителността на труда. Ръководният екип на проекта е от 25 души, а през годините по него са работили над 1000 души.

През януари 2017 г. е достигнат проектният капацитет на завода, а през март същата година - максималното производство от 7675 т олово. В момента екипът е от около 200 души. Зад успешното усвояване на технологията в КЦМ стоят много месеци упорита работа на целия екип – от ръководителите и инженерите на смяна до операторите и технологичните работници.

 

Милан Чалъков, директор на проекта:

За успешната работа от значение бяха добрата комуникация, стиковката и координацията между специалистите и изпълнителите. В името на общата кауза съумяхме да използваме силните страни на всеки, включен в проекта.

Никола Кътев, технолог:

Динамиката на проектните фази, ежедневното сблъскване с нестандартни проблеми, както и контактите с местни и чуждестранни проектанти формираха у мен много качества, ценни в моята работа.

Инж. Диана Иванова, координатор Здраве, безопасност и околна среда:

Въпреки всички трудности, проблеми и препятствия, дойде моментът, в който заводът заработи. Тогава човек усеща надигащата се към гърлото емоция, чувството, че е отдал част от сърцето и душата си на този проект.

Инж. Георги Папратилов, мениджър на проекта:

За да се управлява успешно такъв уникален проект, е необходима компетентност в много области. Затова в екипа бяхме хора с различна специализация. Ние се допълвахме и всеки беше полезен със своите познания, умения  и експертно мнение при изграждането на този завод без аналог в света.

Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп:

На 17 декември 2015 г. Държавната приемателна комисия състави  и подписа протокол Образец 16 за строеж на „Ново оловно производство“ на КЦМ без нито една забележка или препоръка. Това е завършекът на тази изключителна инвестиция, осъществена с целенасочените усилия и високия професионализъм на огромен брой хора - успешният екип!

Коментари: 0