Обучиха педагози в детски градини как да работят с деца в риск

Проектът е реализиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в партньорство със Съвета на Европа

Обучиха педагози в детски градини как да работят с деца в риск
4283 ~ 3 мин. четене

179 учители и служители в детски градини и 26 медиатори преминаха обучение за работа с деца от рискови групи в рамките на проект на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Основен партньор по него е Съветът на Европа.

В рамките на проекта са обучени също 20 младежки работника и 8 медиатора към младежки центрове, стана ясно на финалната пресконференция, в рамките на проект Компонент 3 Изграждане на капацитет“, Договор № ДОЗ 86/04.03.2014 г. по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, бенефициент по който е ЦОИДУЕМ.

Крайната цел на проекта е да изгради капацитет на младежките центрове и детските градини, участващи в проекти, избрани по първите два компонента на програма BG06 –„Деца и младежи в риск“, чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите. Представителите на Съвета на Европа спомагат процесите във всеки един негов етап, със своята експертиза и опит в тази област.

Проведени са общо 23 обучения, разделени на 2 групи от сесии. Първата е имала за цел полагане на фундаментите за отделните целеви групи. Изяснили са се целите на програмата, учебните планове, методология на обучение, мониторинг и оценка, планиране на обучителния процес, както и подготовка на материали за провеждане на обученията. В основата на обученията са били и изясняване на основни понятия, техники, средства за работа и методи за използването им. От особено значение за това е бил опитът, помощта и асистенцията на Съвета на Европа.

Втората обучителна сесия е обобщила резултатите от практиката на участниците. Акцентът е бил и върху работата на Съвета на Европа в различни области като образование за демократично гражданство, образование за правата на човека, междукултурно образование, както и обучението на персонала в образователната система в рамките на Програмата „Песталоци“. След обучителните сесии са последвали оценителни сесии и процеси по мониторинг за ефективното изпълнение на проекта.

До края предстои да бъдат преведени и разпространени материали, изготвени от Съвета на Европа. Те трябва да бъдат преведени на български и ромски език и да бъдат разпространени сред участниците в обученията и техните институции.

На пресконференцията присъстваха представители на различни институции, организации и отделни заинтересовани от темата лица. Тя бе открита от Мануела Радева, директор на ЦОИДУЕМ и ръководител на проекта. Участие взеха и други представители на центъра. Пресконференцията придоби характер на дискусия, предвид интензивното участие на гостите и наблюдателите под формата на задаване на въпроси, адресирани до водещите, което на свой ред обосновава силна заинтересованост от страна на обществеността към обекта на работата на ЦОИДУЕМ по този конкретен проект.

Доклади от дейността си в рамките на реализирането на проекта представиха Мара Джеурджеску и Мария Котаци – представители на Съвета на Европа, Александра Райкова и Воислава Томич – обучители към Съвета на Европа, Георги Титюков – заместник-кмет на община Пловдив, Калина Дуранкева – Ръководител на проект на община Враца, Мариела Николова – Ръководител на проект на община Добрич, Иванка Сотирова – Ръководител на проект на община Стара Загора и Мануела Радева – директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и ръководител на проект „Изграждане на капацитет“.

Участие в конференцията взеха също Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Карина Екорнес, първи секретар и зам.-ръководител на мисията на Посолството на Кралство Норвегия в София и Иван Модев, главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, МОН.

Коментари: 0