Стартовата заплата за учител става 1260 лв. от догодина

Учителите, водещи дистанционни занимания, ще получават по 30 лв. допълнително

Стартовата заплата за учител става 1260 лв. от догодина

Снимка: Unsplash

Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. от 1 януари 2021 г., предвижда Колективният трудов договор (КТД). Увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система се изчислява на между 15% и 16.1%. 

КТД бе подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование, уточняват от просветното ведомство. 

Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв. 

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители – стават 46 лева месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици. 

С 30 лв. месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждането му. 

За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час. 

Средствата за ДТВ за постигнати резултати от педагогическите специалисти се планират в рамките на бюджетите в размер не по-малко от 4.2% и не повече от 5% от годишния размер на средствата за заплати. 

Колективният трудов договор предвижда също образователните институции да планират не по-малко от 2.5 % и не повече от 3.5% от годишния размер на средствата за заплати на непедагогическия персонал за допълнително възнаграждение.

Коментари: 0