Три години преди края на програмния период са усвоени 18% от европарите

По европейски програми са разплатени 4.255 млрд. лв., показва справка на информационния портал

Три години преди края на програмния период са усвоени 18% от европарите
От началото на програмния период 2014–2020 г. по европейските програми в България са разплатени 4.255 млрд. лв., или 18% от общия бюджет. По Структурните фондове, Кохезионния и Европейския фонд за морско дело и рибарство на българските бенефициенти са предоставени над 3.277 млрд. лв. (18.7%), а по програмата на земеделския фонд – над 978 млн. лв. (17.1%), показва справка на информационния портал, следящ Структурните фондове.

Изпълнението на програмите навлиза в решителния си етап. Към момента са договорени над 12.5 млрд. лв., или 54% от общата финансова рамка, което поставя солидна основа за повишаване темповете на плащания към бенефициентите.

През миналата година Европейската комисия потвърди като изпълнени всички предварителни условия, които България трябваше да спази, за да ползва средства от ЕС. Това на практика показва, че страната следва своя ангажимент и е привела в действие ключовите реформи, които ѝ осигуряват достъп до европейско финансиране до края на програмния период 2014-2020 г. Средствата се инвестират спрямо първоначалното планиране на програмите, без да се налагат промени и спиране на финансирането за нереформирани сектори.

От основна важност за управляващите органи на програмите е да бъдат постигнати етапните цели за 2018 г., от което зависи как ще бъде разпределен резервът след 2019 г. Разработени са сценарии за ускоряване на изпълнението, засилено използване на финансови инструменти и др.
Коментари: 0