Земеделци получиха 13 млн. лева за контрол на почвената ерозия

Експертите от дирекция „Директни плащания“ продължават да работят всекидневно за по-бързо изплащане на средствата по останалите биологични и агроекологични направления от Кампания 2016

Земеделци получиха 13 млн. лева за контрол на почвената ерозия

Земеделски стопани получиха над 13 млн. лева по мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Средствата са изплатени от Фонд „Земеделие” на близо 1 900 земеделци. Плащания са в направление „Контрол на почвената ерозия“.

Чрез направлението земеделските стопани прилагат една или комбинация от следните дейности - превръщане на обработваеми земеделски земи в пасища, чрез използване на многогодишни тревни смески, противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения, създаване и поддържане на буферни ивици за предотвратяване на ерозията, както и поясно редуване на културите.

Агроекологичните дейности по направленията от мярка 10 се прилагат за период от пет последователни години, като бенефициентите поемат ангажимент да спазват специфичните за поетия ангажимент изисквания. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят с чл. 14 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. Средствата са осигурени – 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% от националния бюджет.

Експертите от дирекция „Директни плащания“ продължават да работят всекидневно за по-бързо изплащане на средствата по останалите биологични и агроекологични направления от Кампания 2016, пишат от Фонда. 

Коментари: 0