Дянков брани идеята си за Сребърния фонд

Финансовият министър изпрати писмо до председателя на ЕЦБ Марио Драги

Финансовият министър Симеон Дянков поддържа идеята си за Сребърния фонд, дори след като тя бе разкритикувана от Европейската централна банка. Вицепремиерът е изпратил писмо до председателя на ЕЦБ Марио Драги, в което отстоява позицията си.

Пълният текст на писмото е публикуван на сайта на финансовото министерство.

В него Дянков отново подцертава, че ако възможността за инвестиции в български ДЦК бъде използвана, тези инвестиции ще бъдат извършени поетапно. През 2012 г. фондът не може да инвестира повече от 30% от активите си в български ДЦК, като инвестиционното ограничение се увеличава стъпаловидно за всяка следваща година с 10% до 2017 г.

Вицепремиерът посочва и съществуващата практика в някои държави-членки, като например Белгия, където за фонда се предвижда да бъдат емитирани специални емисии ДЦК, които ще бъдат нетъргуеми. За нетъргуемите специални емисии ДЦК е възприет подход, при който не се въвежда изискване за присъден инвестиционен клас кредитен рейтинг.

"По повод отбелязаните от ЕЦБ съображения във връзка с опасността от изкривяване на местния първичен и вторичен пазар на ДЦК при инвестиране на част от средствата на фонда в ДЦК, посочвам, че доходността на емисиите, които ще бъдат издадени специално за фонда, ще бъде определена на пазарна основа, като се следват основните бенчмаркови ориентири. Тези емисии, издадени за целите на фонда ще бъдат с матуритети, съобразени с прогнозите за необходимостта от трансфери от фонда към държавното обществено осигуряване. Условията на конкретните емисии не са предмет на уредба на законово ниво, а ще бъдат заложени в инвестиционната стратегия на фонда", се казва в текста.

Инвестирането на средства на фонда в специални емисии ДЦК ще бъде неутрално по отношение на обема и доходността на стандартизираните емисии ДЦК. Така възможността за инвестиране на средства на фонда в български ДЦК няма да доведе до непазарно формиране на доходността по дългосрочните емисии, които са референтни по отношение на постигането на конвергентните критерии от Маастрихт, тъй като специалните емисии няма да попаднат в обхвата на изискванията на хармонизираната статистическа методика, дефинирана от ЕЦБ и имплементирана в Указания за определяне на дългосрочен лихвен процент за целите на конвергенцията на Българската народна банка (БНБ) и Министерството на финансите (МФ), посочва финансовият министър.

Дянков дава за пример и проведения през месец март 2012 г. аукцион за продажба на десетгодишна емисия, когато МФ пласира емисия ДЦК с оригинален матуритет 10,5 години, която през 2012 г. се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на сближаване, като един от Маастрихтските критерии. "На този аукцион беше отчетено чувствително понижение на доходността. Среднопретеглената годишна доходност е 4,95 %, като това е най-ниската отбелязана доходност от м. март 2008 г. насам в този матуритетен сегмент. Резултатите от аукциона кореспондират и на публикуваните от ЕЦБ на 13 април 2012 г. данни за хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване на всички държави-членки на ЕС, от които е видно, че показателят на България за м. март е 5.07 %", се обяснява в писмото.

По повод изложената от ЕЦБ специфична забележка във връзка с член 5, точка 9 от проекта на закон отбелязваме, че от наша страна ще бъде предложена правно-техническа редакция на посочената разпоредба, с оглед избягване на неясноти при вземането на решения от Управителния съвет на Фонда относно инвестирането на средства на Фонда в депозити в БНБ, уверява още финансист номер едно.

 

Коментари: 0