Икономическата несигурност ограничава бизнес активността

Все пак стопанската конюнктура се подобрява с 1.4 пункта заради

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Очакванията на бизнеса за състоянието на средата, в която ще управляват предприятията през следващите шест месеца, се повишават. Това показва месечното проучване на Националния статистически институт (НСИ) на мненията на мениджърите за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца. Данните показват средно повишение с 1.4 пункта през юли, след като предходните четири месеца настроенията бяха за влошаване на стопанската конюнктура.

Собствениците и мениджърите на предприятията в четирите основни отрасла, които се включват в проучването - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, са на мнение, че производствена активност се повишава, но несигурната икономическа среда, която се задълбочава през последния месец, ограничава развитието на бизнеса.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 3.2 пункта в сравнение с юни. Мнението на мениджърите е, че настоящата производствена активност се подобрява, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Средното натоварване на мощностите през юли се увеличава с 1.5 пункта в сравнение с април и достига 69.5%, като предприятията съобщават и за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени очакванията на по-голямата част от мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.8 пункта поради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според оценките им настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани.

Осигуреността на производството с поръчки през юли се запазва и се оценява на 4.9 месеца. Същевременно и очакванията на мениджърите за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, следват финансовите проблеми и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени в строителството очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 5.2 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Основна пречка за развитието на бизнеса в отрасъла продължава да бъде несигурната икономическа среда. През последния месец анкетата регистрира засилване на отрицателното влияние на фактора "конкуренция в бранша" с 3.0 пункта, който измества на трето място фактора "търсене".

Очакванията на мениджърите за продажните цени в търговията на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 2.8 пункта в сравнение с юни поради по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче мненията им се подобряват.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, чието негативно въздействие се засилва през последния месец. На второ и трето място са "конкуренцията в бранша" и "недостатъчното търсене".

Относно продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Коментари: 0