Инвестициите в България ще нараснат с над 7% през 2013 г.

Прогнозите за 2014 г. са за намаление на вложенията в промишлеността с 9.3%

164 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат със 7.2% повече в сравнение с предходната 2012 г. Това показват резултатите от инвестиционната бизнес анкета  на Националния статистически институт (НСИ), проведена сред промишлените предприятия през октомври 2013 г.

Най-голям дял в планираните инвестиции през 2013 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли - 42.7%. След това са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (34.6%) и отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки - 14%.

Прогнозите за 2014 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 9.3% спрямо 2013 г., сочат още данните от анкетата. Около 38% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. Отново енергетичните и свързаните с водата отрасли формират най-голям относителен дял - 53.4%. След тях се подреждат отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, и тези, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки - съответно с 24.8 и 12.8%.

През 2014 г. с най-голям дял се очаква да бъдат инвестициите за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - 38.7% от общия стойностен обем на вложенията в промишлеността. На второ място с 26.1% дял са предвидените инвестиции за увеличаване на производствения капацитет, следвани от тези за заместване на износеното оборудване - с 22.8%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 12.4%.

По отношение на факторите "търсене на продукцията", "финансови ресурси или очаквани печалби" и "технически фактори", които биха повлияли върху решенията за инвестиции през 2014 г., преобладават позитивните оценки на влияние - "стимулиращо" или "много стимулиращо". При групата "други фактори" 23.8% от предприятията посочват влиянието им като "стимулиращо", а 41.5% от тях се въздържат от оценка.

Подкрепи Economic.bg