КЗК: Наемателите могат да сключват договори с ЧЕЗ

В решението на КЗК се подчертава, че няма правна пречка наемателите на недвижими имоти, въпреки че не притежават вещни права върху тях, да бъдат считани за потребители на електроенергия

208 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие становище за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Общи условия за договорите за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД, съобщиха от КЗК.

Производството пред КЗК е образувано по самосезиране във връзка с постъпил сигнал от гражданин, че съгласно Общите условия на "ЧЕЗ Електро България" АД, енергийното предприятие изисква от собствениците на недвижими имоти поемане на солидарна отговорност с наемателя за дължимите от последния суми като условие за откриване на партида на името на наемателя и снабдяването му с електрическа енергия.

В решението на КЗК се подчертава, че няма правна пречка наемателите на недвижими имоти, въпреки че не притежават вещни права върху тях, да бъдат считани за потребители на електроенергия и, съответно, да сключват самостоятелни договори с енергийните предприятия. КЗК счита, че с цел яснота и правна сигурност, е препоръчително тази възможност да бъде изрично предвидена в приложимата нормативна уредба.

Според Комисията правните способи, гарантиращи събираемостта на вземанията на енергийните предприятия, следва да бъдат балансирани с оглед интересите както на енергийните предприятия, така и на потребителите. Тези способи следва да представляват форма на гражданско-правна санкция за противоправно неизпълнение на изискуемите вземания на тези предприятия, а не да засягат самата същност на рационалното потребителско поведение, отнемайки на потребителите възможността да участват като активен субект в пазарното отношение с крайните снабдители на електрическа енергия.

Въз основа на извършения анализ, КЗК предлага на компетентните органи да предприемат действия за изменение или отмяна Общите условия за договорите за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД в съответствие с изразените от КЗК съображения.

Комисията отбелязва, че с оглед на правомощията на ДКЕВР по Закона за енергетиката, регулаторът е в позицията да направи преглед на общите условия на всички електроснабдителни предприятия в страната с цел идентифициране на евентуалното наличие на разпоредби, аналогични на разпоредбата на Общите условия на "ЧЕЗ Електро България" АД.

Подкрепи Economic.bg