КЗК разреши концентрация на пазара на олио

Не съществуват значими правни или икономически ограничения за навлизане на нови участници на пазара

Автор: Димитър Вучев

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрация между две румънски предприятия чрез придобиване на контрол от страна на EXPUR S.A. върху определени активи на Cargil Oils S.A., предадоха от регулаторния орган. Сделката ще засегне родния пазар на рафинирано слънчогледово олио и шрот от слънчогледово семе чрез дъщерните дружества на групата „Каргил”, част от EXPUR S.A. – „Каргил България“ ЕООД, „Провими Несебър“ АД и „Провими Ситово“ ЕАД.

Комисията е установила, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на засегнатите предприятия при продажбите на рафинирано слънчогледово олио и слънчогледов шрот.

Анализът на КЗК показа, че не съществуват значими правни или икономически ограничения за навлизане на нови участници на съответните пазари в България. Основните разрешителни, които се изискват, са свързани със спазване на определени норми на хигиена, качество и безопасност на храните и защита на потребителите и околната среда.

Слънчогледовото олио се предлага от много на брой предприятия, преобладаващо малки и средни. Една част от тях произвеждат нерафинирано олио, което след това продават на рафинерии в страната или изнасят под формата на шарлан (студено пресовано слънчогледово семе), други само бутилират закупени наливни количества под собствена търговска марка и обичайно са с регионално значение, а трети имат пълен цикъл на производство до краен продукт, който бутилират и предлагат на пазара. Произведеното в България количество слънчогледово олио обичайно задоволява търсенето на вътрешния пазар.

Комисията е установила също, че след сделката участниците в концентрацията ще имат нисък пазарен дял, както и че липсват значими бариери за навлизане на пазара. В България оперират голям брой участници, което дава основание на КЗК да счита, че планираното придобиване няма да доведе до съществено изменение в пазарните позиции на ангажираните с тези дейности дружества.

Коментари: 0