Кюстендил на изложение в Москва

Представители на общината ще представят туристическа дестинация „Стратегия Дантелетика“ на изложение „Otdih – Leisure – Москва“ в Русия

Кюстендил на изложение в Москва

От 16 до 19 септември 2014 г., представители на общините Кюстендил, Невестино и Земен ще представят туристическа дестинация „Стратегия Дантелетика“ на изложение „Otdih – Leisure – Москва“ в Москва, Русия.

Пътуването се осъществява в рамките на проект „Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №, BG161PO001/3.2-03/2012/005  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е на обща стойност 454 520, 85 лв. и се осъществява в партньорство между общините Кюстендил, Невестино и Земен с  продължителност 24 месеца.


“Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001/3.2-03/2012/005 ”Осъществяване на рекламни дейности и дейности по информация, публичност и визуализация за реализацията на проект „"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/005  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Коментари: 0